Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Kestvus: 70 ak.tundi (iseseisev töö 10 ak.tundi)

Maksumus: 680 eur/ osaleja , 170 eur kuus

ALR Arengukeskus on Eesti Töötukassa partner

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

 • Kirjeldus

Toote kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.09.2019

 ALR Arengukeskusekool

 Õppekava nimetus: Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õpetaja: Natalja Roiko

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele (väikeettevõtjad, tegevust alustavad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, ettevõtete raamatupidajad)  erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.
 1. Koolituse eesmärk:
 •  Õpitavate oskuste valdamine
 • Äritegevuses vajamineva seadusandluse tundmine.
 • Finantsaruandluse analüüsi oskus
 • Erinevate lepingute sõlmimise oskus.
 • Koolitus on praktilise suunaga
 1. Õpiväljundid

Koolituse läbinu :

 • Oskab koostada väikeettevõtte majandusaruandeid.
 • Asetamine ja haldamine juhtimise arvestust.
 • Täidab iseseisvalt maksudeklaratsioone, koostab majandusaasta aruande ja ettevõtte kasumiaruande.
 • Iga osaleja saab komplekti lepinguid, millised on firma tööks vajalikud.
 • Mõistab rahalisi dokumente ja oienteerub rahavoogudes.
 • Kui Te olete ettevõtja, siis see on hea võimalus kokku hoida ostetava teenuse pealt. Te saate spetsialisti, kes hoiab Teie raamatupidamise korras, kes on Teie käeulatuses ja Teil ei teki mingeid probleeme maksude ega muus valdkonnas.
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on  ettevõtjad  ja täiskasvanud.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri .

 

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 70 ak.tundi (iseseisev töö 10 ak.tundi) ja sisaldab 15 teemat.

 • Moodul Finantsanalüüsi alused ja maksustamine 35 ak.t (iseseisv töö 5 ak.tundi)

 1.1. Asetamine ja haldamine juhtimise arvestust.  Praktilised ülesanded.

1.1.1 Analüüs. Firma efektiivsusnäitajad.                                                                                4 ak.t

1.1.2 Eelarvestamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan– tegelik);

1.2 Bilansi mõiste ja struktuur. Praktilised ülesanded.                                                      5 ak.t

1.2.1 Majandusoperatsioonid ja nende kajastamine.

1.2.2 Praktilised näited ja ülesanded iseseisvaks tööks.

1.3 Dokumendiringlus firmas. Praktilised ülesanded.                                                        3 ak.t

1.3.1Arvestuse süsteemid ettevõtte aktiivide.

1.3.2 Kauba arvestuse meetodid  (FIFO meetod ja kaalutud keskmine maksumus) ja nende mõju finantsaruannetes.

1.4 Algdokumendid. Praktilised ülesanded.                                                                        3 ak.t

1.5 Seosed aruannete ja nende lisade vahel.                                                                        3 ak.t

1.6 Ladu. Vara inventuur. Mahakandmisakt.                                                                      3 ak.t

1.7 Dokumentide vormistamise praktilised ülesanded.                                                      3 ak.t

1.8 Erinevad lepingute liigid (üürileping, laenuleping, tööleping, töövõtuleping jne).         3 ak.t

1.9 Omakapitali mõiste. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused. Finantseerimise viisid. Sponsorlus.    3 ak.t

1.10 Iseseisev töö                                                                                                                 5 ak.t

 Kokku: 35 ak/t (iseseisv töö 5 ak.tundi)

 Moodul 2EV Maksualane seadusandlus

2.1 Käibemaks.  (käibe tekkimise koht, maksukohuslane ja mittemaksukohuslane) Praktilised ülesanded.  5 ak.t

2.2 Töötasu ja tulude maksud. Praktilised ülesanded.                                                             5 ak.t

2.3 Tulumaks. (erisoodustus, dividendide maksustamine, väljamaksed omakapitalist)

Praktilised ülesanded.                                                                                                         5 ak.t

2.4 Mittemaksustatavad kulud; Praktilised ülesanded.                                                                    5 ak.t

2.5 Juhi vastutus rikkumiste eest, mis on seotud maksustatavate väljamaksetega. Maksukontroll.          5 ak.t

2.6 Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.                               5 ak.t

2.7 Iseseisev töö                                                                                                                   5 ak.t

Kokku: 35 ak/t (iseseisev töö 5 ak.tundi)

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad ettevõtluse ja raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

 • Praktika

 Koolitus on 60% ulatuses praktilise iseloomuga. Teemad haakuvad praktiliste töödega ja reaalsete olukordade analüüsimisega.

 Õppekava kokku: 70 ak.tundi (iseseisv töö 10 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 7 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppekeel on vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 70 akadeemilist tundi , sh iseseisev töö on 10 ak tundi. 

 1. Hindamise põhimõtted

 7.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktilised ülesanded

7.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.

7.3  Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine. Sellel kursusel kasutatakse suulist arvestust ja vajalik on osalemine 60 %  koolituse tundidel.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1. Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja   kirjaliku  arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.                                                                

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn, Kesklinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid, TV materjalide elektrooniliselt vaatamiseks. Vajadusel v]imalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajad:

 1. Natalja Roiko

 Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel.Filoloog, vene keele õpetaja haridus lubab mul koolitada kuulaja emakeeles ja kasutada nii kirjalikke tekste, kui ka suulisi esinemisi ja presentatsioone.Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks.Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.