Raamatupidaja

Raamatupidaja

Kestvus: 121 ak.t.
Maksumus: 1 moodul – 680 eur, 2 moodul – 620 eur

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

 • Kirjeldus
 • Täiendõppekava

Toote kirjeldus

RAAMATUPUDAMISE KURSUSED

 

Kursuse programm sisaldab põhjalikku teoreetilist ettevalmistust ja reaalsete  praktiliste ülesannete lahendamist. Õpetaja pöörab erilist tähelepanu kõige tähtsamatele ja keerulisematele aspektidele raamatupidamises ning on alati valmis vastama kõikidele Teie küsimustele.

Just seetõttu saavad ka need inimesed, kes varem pole kokku puutunud finantsarvestusega,  kursuse läbides oma ala spetsialistideks. Neil on kergem tööd leida ja oma karjääriredelil tõusta.

Kui Te olete ettevõtja, siis see on hea võimalus kokku hoida ostetava teenuse pealt. Te saate spetsialisti, kes hoiab korras Teie raamatupidamist, kes on Teie käeulatuses ja Teil ei teki mingeid probleeme maksude ega muus valdkonnas.

Kursusel antakse osalejatele õppematerjal, mida on mugav kasutada. Vaja on leida ainult veidike aega teoreetilisteks tundideks ja praktiliste kogemuste saamiseks.

 

1. Raamatupidamisarvestuse alused

 

 • Raamatupidamisarvestuse olemus ja tähendus
 • Raamatupidamisarvestuse normatiivne reguleerimine
 • Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid ja meetodid
 • Raamatupidamise kontod ja kahekordne kirjendamine
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine.
 • Kontoplaan
 • Raamatupidamise aruannete koostamise põhiprintsiibid.
 • Bilanss ja tema struktuur.
 • Käibevahendid.
 • Põhivahendid. Amortisatsiooni arvestus.
 • Kohustused.
 • Arveldused hankijate ja töövõtjatega.
 • Töötasu arvestus. Arveldused aruandvate isikutega.
 • Firma põhikapital.
 • Tulude ja kulude arvestus. Rendi arvestus.
 • Bilansi koostamine.
 • Rahavoogude aruanne.
 • TSD koos lisadega koostamine ja käibedeklaratsioon.

 

Kursuse kestvus: 62 akadeemilist tundi
Lektor: Natalja Roiko, Julia Burgas, Julia Gramma
Maksumus: 680 eur

 

2. Maksustamine

 

 • Maksukorralduse seadus
 • Töölepinguseadus
 • Käibemaksuseadus
 • Tulumaksuseadus
 • Sotsiaalmaksuseadus
 • Kogumispensionide seadus
 • Töötuskindlustuse seadus
 • Võlaõigusseadus

 

Kursuse kestvus: 59 akadeemilist tundi
Lektor: Natalja Roiko, Julia Burgas, Julia Gramma
Maksumus: 620 eur

Copyright © All rights reserved.

 ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.04.2018

  

ALR Arengukeskusekool

 Õppekava nimetus: Raamatupidaja

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õpetaja: Natalja Roiko,  Julia Burgas, Julia Gramma

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „: Raamatupidaja (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele raamatupidaja  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.
 1. Koolituse eesmärk:

 

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • anda õppuritele alusteadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

 

 1. Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

 

 • töötab iseseisvalt raamatupidajana
 • kui Te olete ettevõtja, siis see on hea võimalus kokku hoida ostetava teenuse pealt. Te saate spetsialisti, kes hoiab Teie raamatupidamise korras, kes on Teie käeulatuses ja Teil ei teki mingeid probleeme maksude ega muus valdkonnas.

 

 1. Õpingute alustamise tingimused

 

4.1. Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

 

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 121 ak.tundi (iseseisv töö 25 ak.tundi) ja sisaldab 28 teemat.

 

 • Moodul Raamatupidamisarvestuse alused

 

 • Raamatupidamisarvestuse olemus ja tähendus.                                                        1 ak.t
 • Raamatupidamisarvestuse normatiivne reguleerimine.                                           1 ak.t
 • Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid ja meetodid.                                          2 ak.t
 • Raamatupidamise kontod ja kahekordne kirjendamine. Praktiline töö.              4 ak.t
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine. Praktiline töö.             3 ak.t
 • Raamatupidamise aruannete koostamise põhiprintsiibid.                                       3 ak.t
 • Bilanss ja tema struktuur. Praktiline töö.                                                                      7 ak.t
 • Käibevahendid . Praktiline töö           .                                                                             5 ak.t
 • Põhivahendid. Amortisatsiooni arvestus .Praktiline töö.                                         5 ak.t
 • Kohustused                                                                                                                       3 ak.t
 • Arveldused hankijate ja töövõtjatega. Praktiline töö.                                              4 ak.t
 • Töötasu arvestus. Arveldused aruandvate isikutega. Praktiline töö.                     5 ak.t
 • Firma põhikapital                                                                                                            2 ak.t
 • Tulude ja kulude arvestus. Rendi arvestus. Praktiline töö.                                   6 ak.t
 • Bilansi koostamine. Praktiline töö.                                                                           6 ak.t
 • Rahavoogude aruanne. Praktiline töö.                                                                     1 ak.t
 • TSD koos lisadega koostamine ja käibedeklaratsioon. Praktiline töö.           1 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                              15 ak.t

Kokku : 62 akadeemilist tundi (iseseisev töö 15 ak.t)

 • Moodul Maksustamine. Seadused

 

 • Maksukorralduse seadus                                        8 ak.t
 • Töölepinguseadus                                                      8 ak.t
 • Käibemaksuseadus                                                     8 ak.t
 • Tulumaksuseadus                                                      7 ak.t
 • Sotsiaalmaksuseadus                                                 7 ak.t
 • Kogumispensionide seadus                                       7 ak.t
 • Töötuskindlustuse seadus                                           7 ak.t
 • Võlaõigusseadus                                                            7 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                 10 ak.t

 Kokku: 59 ak/t (iseseisv töö 10 ak.tundi)

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

5.4 Praktika

 Praktilises töös kinnistatakse teoreetilised teadmised. Praktiline töö annab praktilised oskused tulevaseks raamatupidamisalaseks tööks.

 Õppekava kokku: 121 ak.tundi (iseseisv töö 25 ak.tundi)

Võimalikud vakantsid:

 • Raamatupidaja asisstent
 • Raamatupidaja
 • Kui on oma firma, siis on võimalik ostetava raamatupidamise teenuse pealt kokku hoida ja iseseisvalt raamatupidamisarvestust pidada.
 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 7 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppekeel on vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 121 akadeemilist tundi , sh iseseisev töö on 25 ak tundi.

 7. Hindamise põhimõtted

 7.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktilised ülesanded

7.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.

7.3  Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine.

Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse

õpitulemust hindega «5» „väga hea“.

 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse

õpitulemust hindega «4»  „hea“.

 • kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse

õpitulemust hindega „rahuldav“.

 • kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse

õpitulemust hindega „puudulik“.

 • kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse

õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3»  (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea»).

ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1. Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja   kirjaliku  arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.                                                                  

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

- Rävala 8, Tee Tulevikku Huvikool

- Vene 5, Tallinna Õpetajate Maja

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 

 1. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajad:

Julia Burgas

1993 aastal lõpetasin hõbemedaliga Tallinna 25. Keskkooli. 1997 aastal lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli ökonomisti erialal Bakalaureuse kraadiga.

2012 aastal lõpetasin Kaasani (Volga) Föderaalse ülikooli erialal „Raamatupidamisarvestus, analüüs ja audit“ Bakalaureuse kraadiga. (tunnustatud diplom Eestis, võrdne varasema Magistri kraadi diplomiga)

Aastatel 2005 – 2008 töötasin pearaamatupidajana firmas Tehno-Trans AS (rahvusvahelised autoveod)

Aastatel 2008-2011 töötasin BLRT RPKL OÜ juhtiva raamatupidajana (kaubandus, laevaremont)

Alates aastast 2011 kuni käesoleva ajani töötan raamatupidajana Osaühingus Einmix (vedelkütuse autoveod)

Alates 2015 aastast käesoleva ajani olen raamatupidaja Osaühingus Bunker Partner (meretranspordi punkerdamine)

Natalja Roiko

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.

Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.

Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel.

Filoloog, vene keele õpetaja haridus lubab mul koolitada kuulaja emakeeles ja kasutada nii kirjalikke tekste, kui ka suulisi esinemisi ja presentatsioone.

Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks.

Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.

Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.