Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

ALR Arengukeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1. Õppekeskkond

1.1 Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud vajaliku mööbliga ja tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
1.2. Õppematerjalid on paberkandjal ja / või elektrooniliselt.
1.3 Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2. Õppekavad

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Õppekava sisaldab järgmiseid andmeid:

  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
  4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  6. õppe sisu;
  7. õppekeskkonna kirjeldus;
  8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ja iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ning aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

3. Koolitajad

3.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

4. Tagasiside

4.1 Lektor esitab Koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
4.2 Pärast õpilaste poolt täidetud tagasisidelehtede saamist analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ja teeb parendusettepanekud lektorile.

5. Isikuandmed

ALR Arengukeskus MTÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.