Õppekorraldus

Täienduskoolituse kursused toimuvad kinnitatud õppekavade alusel ja määratud mahus. Mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

Registreerimine

Koolitustel osalemiseks tuleb kursustele registreeruda. Seda saab teha:
1.    Helistades telefonil 56690105
2.    E-posti teel info@alr.ee Neile, kes registreeruvad e-posti teel, saadab koolitaja kinnituse registreerimise kohta e-posti.
3.    Koha peal aadressil: Jaan Koorti 22, Tallinn
4.    Täiendav info tel 56690105 või koduleheküljel www.alr.ee

Koolitust alustatakse grupi moodustumisel. Inimeste arv grupis sõltub kursuse õppekavast.  Grupi suuruse määramisel lähtutakse eesmärgist, et koolitamine oleks võimalikult  efektiivne.
Koolituse algusest teavitab meie töötaja Teid telefoni või e-posti  teel ja täpsustab üksikasjad. Info avaldatakse ka www.alr.ee
Koolituse eest tasumine
Üldjuhul tuleb õppemaks kursuse eest tasuda enne kursuse algust. Pikemate koolituste puhul on võimalik tasuda osade kaupa. Konkreetne tasumise kord lepitakse kokku koolituslepingus.

Kursuse eest saab tasuda
1.    Sularahas koha peal aadressil: Jaan Koorti 22, Tallinn
2.    ALR Arengukeskus MTÜ poolt väljastatud arve alusel pangaülekandega.

Koolituselt ilma mõjuva põhjuseta puudumise korral ja koolituse pooleli jätmisel  õppemaksu ei tagastata.
Koolitusel osalemine ja lõpetamine
Koolitusel osalemist takistavatest asjaoludest tuleb koheselt  koolitajat teavitada.
Õppetöös osalemist kinnitab osaleja oma allkirjaga vastaval registreerimislehel.
Kogu õppeperioodi vältel peavad kursuslased hoidma heaperemehelikult kooli vara ja täitma kooli töötajate korraldusi.
Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus (hinnatud õpiväljundite korral) või tõend (osalemise kohta).