Курс математики

Курс математики

Длительность: 50 ак.часов
Стоимость: 8 eur / академический час (!!! возможно получить возврат 20%  см. ниже !!!)

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ 29 СЕНТЯБРЯ 2019 С 10:00 ДО 11:30 по воскресеньям

Уведомление о хозяйственной деятельности представлено на портале Информационной Системы Эстонского Образования www.ehis.ee
Номер: 163577
Представлено: 30.11.2016
При представлении декларации о доходах возможно получить возврат 20%

 • Описание
 • Полная программа

Описание товара


Программа курса «Итоговое повторение» для подготовки к государственному экзамену по математике за курс гимназии

Тема 1. Действительные числа и выражения.

 • Действия с корнями и степенями
 • Тождественные преобразования выражений
 • Решение экзаменационных задач

Тема 2. Задачи с процентным содержанием

 • Простые проценты
 • Сложные проценты
 • Задачи на сплавы, смеси, растворы

Тема 3. Уравнения и неравенства

 • Системы уравнений и неравенств
 • Решение текстовых задач

Тема 4. Тригонометрия

 • Упрощение тригонометрических выражений
 • Решениетригонометрических уравнений
 • Графикитригонометрических функций
 • Решениепрямоугольных и косоугольных треугольников

Тема 5. Показательная и логарифмическая функции

 • Показательны уравнения и неравенства
 • Основные свойства логарифмов
 • Логарифмические уравнения и неравенства
 • Решение экзаменационных задач
 • Пробный экзамен 1 часть

Тема 6. Элементарные функции, их свойства и графики

 • Линейная, обратная пропорциональность
 • Квадратичная
 • Степенная
 • Преобразования графиков функций. Схема исследования функции. Чтение графиков

Тема 7. Числовые последовательности

 • Арифметическая прогрессия
 • Геометрическая прогрессия
 • Решение задач с практическим содержанием

Тема 8. Исследование функций при помощи производной, построение эскизов графиков

 • Техника дифференцирования
 • Уравнение касательной
 • Исследование функции, построение эскиза графика
 • Задачи на экстремум (оптимальное решение)

Тема 9. Элементы аналитической геометрии

 • Векторы на плоскости и в пространстве
 • Прямые и плоскости в пространстве
 • Уравнение прямой и окружности
 • Решение экзаменационных задач

Тема 10. Интеграл

 • Неопределённый и определённый интеграл
 • Вычисление площадей фигур
 • Решение экзаменационных задач

Тема 11. Стереометрия

 • Многогранники
 • Тела вращения
 • Решение экзаменационных задач

Тема 12. Теория вероятностей, элементы описательной статистики

 • Основные комбинаторные операции
 • Классическая вероятность события
 • Основные элементы описательной статистики
 • Дисперсия и стандартное отклонение
 • Решение задач
 • Пробный экзамен 2 часть

 

Продолжительность курса: 60 академических часов (50 ак. часов аудиторные + 10 ак.часов самостоятельная работа)

Стоимость 1 академического часа: 8.-

Преподаватель: Вероника Кришталь

Copyright © All rights reserved.

Ljudmila Romanjuk
ALR Arengukeskus MTÜ direktor
20.11.2016

 

 ALR Arengukeskusekool

 

Õppekava nimetus: Kokkuvõttev kordamine

Õppekava rühm:     Matemaatika

Õpetaja:Veronika Krištal (kõrgharidus).

 1. Üldsätted
 • ALR Arengukeskusekooli Matemaatika koolituse õppekava „Kokkuvõttev kordamine“(edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilaste matemaatikaalaste teadmiste täiendamiseks  ja süvendamiseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 

 1. Koolituse eesmärk:
 • arendada matemaatilist  mõtlemist
 • korrata matemaatika põhiteemasid gümnaasiumi (12 kl.) baasil,
 • süstematiseerida saadud teadmised,
 • õpetada rakendama  metodoloogilist lähenemist ülesannete lahendamisel jakontrolltööde ning eksamitööde kirjutamisel,

 

 1. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Kirjutab matemaatika kontrolltöid positiivsetele tulemustele,
 • Kasutab omandatud matemaatikaalaseid teadmisi oma igapäevases elus.
 • Sooritab edukalt matemaatika eksami, mis vastab gümnaasiumi matemaatika riigieksami tasemele.
 1. Õpingute alustamise tingimused
 • Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi 12 klassi õpilased
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

 

 1. Õppekava maht ja sisu
 • Õppekava näeb ette 60 ak.tundi (sh iseseisv töö 10 ak.tundi) ja sisaldab 12 teemat.

Тeema 1. Reaalarvud ja avaldised 4 ak.t

 • Tehtedruutjuurte ja astmetega
 • Avaldiste teisendamine
 • Eksamiülesannete lahendamine

Теema 2. Protsente sisaldavad ülesanded 3 ak.t.

 • Lihtsad protsendid
 • Keerulised protsendid
 • Ülesanded sulamite, segude ja lahustega

Теema 3. Võrrandid ja võrratused 3 ak. t.

 • Võrrandite ja võrratuste süsteemid
 • Tekstülesannete lahendamine

Теema 4. Тrigonomeetria 6 ak.t.

 • Trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamine
 • Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine
 • Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud
 • Täisnurksete ja kaldnurksete kolmnurkade lahendamine

Теema 5. Eksponent- ja logaritmfunktsioon 4 ak.t.

 • Võrrandite ja võrratuste iseloomulikud tunnused
 • Logaritmide põhiomadused
 • Logaritmilised võrrandid ja võrratused
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Proovieksam

Теema 6. Elementaarfunktsioonid, nende omadused ja graafikud 4 ak.t.

 • Lineaarfunktsioon, pöördvõrdelisus
 • Ruutfunktsioon
 • Astmefunktsioon
 • Funktsiooni graafikute teisendamine. Funktsiooni uurimise skeem. Graafikute lugemine

Теema 7. Arvujada 4 ak.t

 • Aritmeetilineprogressioon
 • Geomeetrilineprogressioon
 • Praktilise sisuga ülesannete lahendamine

Теema 8. Funktsiooni uurimine tuletise abil, ülesehitatud eskiisgraafikute abil 4 ak.t.

 • Diferenseerimise tehnika
 • Tangentsiaalne võrrand
 • Funktsioonide uurimine, graafilise eskiisi  ülesehitus
 • Ekstreemülesanded (optimaalne lahendus)

Теema 9. Analüütilise geomeetria elemendid 4 ak.t.

 • Tasapinnalised ja ruumilised vektorid
 • Sirge ja ringjoone võrrand
 • Eksamiülesannete lahendamine

Теema 10.  Integraal 4 ak.t.

 • Määratud ja määramata integraal
 • Kujundite pindala arvutamine
 • Eksamiülesannete lahendamine

Теema 11. Stereomeetria 4 ak.t.

 • Hulktahukad
 • Pöördkeha
 • Eksamiülesannete lahendamine

Теema 12. Тõenäosusteooria, kirjeldava statistika elemendid 4 ak.t.

 • Põhilised kombinatoorsed operatsioonid
 • Sündmuse klassikaline tõenäosus.
 • Kirjeldava statistika põhilised elemendid
 • Dispersioon ja standardne kõrvalekalle
 • Ülesannete lahendamine
 • Proovieksam teine osa

Teema 13. Ieseisev töö 10 ak/t

Teema 14. Eksam 2 ak/t

Kokku: 60 ak/t

 1. Õppevorm ja meetod
 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 1-2 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppekeel on vene keel.
 • Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
 • Kokku kestab koolitus 60 akadeemilist tundi , sh iseseisev töö on 10 ak tundi.

 

 1. Hindamise põhimõtted
 • Koolituse lõpul sooritatakse eksam.
 • Eksami positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku eksami.
 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui eksami küsimustele on vähemalt 60 % õigeid vastuseid, siis väljastatakse eksami sooritanule tunnistus.
 • Kui eksami küsimustele on alla 60% õigeid vastuseid  või kes ei ole lõpueksamit sooritanud, neile väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend või tunnistus.

 

 1. Õppekeskkond
 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadress on Pae 59, Tallinn, Lasnamäe Gümnaasium.
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 

 1. Õppematerjalid
 • Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
 • ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajal Veronika Krištal on kõrgharidus. Ta on lõpetanud T.G.Ševchenko nimelise Vorošilovgradski pedagoogilise ülikooli 1981 aastal ja on omandanud matemaatika õpetaja eriala. Erialane staaz 35 aastat.

Copyright © All rights reserved.