Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

ALR Arengukeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

Koolitus toimub aadressil: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn või tellimuse alusel kohapeal, kus on koolituseks ettenähtud ruumid, nagu näiteks Õpetajate Majas.

1. Õppekeskkond

1.1 Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud vajaliku mööbliga (mugavad lauad ja pehmed toolid), esitlustehnikaga ja tahvliga. Pausi ajal pakutakse kohvi, teed, vett, suupisteid. Kui koolitusel on ette nähtud lõunasöök, siis lepitakse kokku vastavate toitlustusasutustega ja organiseeritakse lõunasöök. Ruumis on avatud Wifi.
1.2. Õppematerjalid on paberkandjal ja / või elektrooniliselt.
1.3 Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2. Õppekavad

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Õppekava sisaldab järgmiseid andmeid:

  1. õppekava nimetus;
  2. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  3. õppe sisu ja teemasid;
  4. õppekavarühm;
  5. õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
  6. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  7. koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;
  8. õppekeskkonna kirjeldus;
  9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  10. koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid, tunnistuse väljastamise korral õpiväljundite hindamise meetodid ja hindamiskriteeriumid.

2.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ja iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ning aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

3. Koolitajad

3.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

4. Tagasiside

4.1 Lektor esitab Koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta suuliselt või kirjalikult.
4.2 Pärast õpilaste poolt täidetud tagasisidelehtede saamist analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ja teeb parendusettepanekud lektorile või õppeprotsessi paremiseks.

5. Isikuandmed

ALR Arengukeskus MTÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees -ja perekonnanimi, isikukood, e-post, telefoninumber, tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.