Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. ALR Arengukeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute
koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist
täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse
alustest ja sisekorra eeskirjast.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tingimused.
2.1 Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Õppeklass on varustatud vajaliku mööbliga (mugavad lauad ja pehmed
toolid), esitlustehnikaga ja tahvliga. Pausi ajal pakutakse kohvi, teed, vett, suupisteid. Kui
koolitusel on ette nähtud lõunasöök, siis lepitakse kokku vastavate toitlustusasutustega ja
organiseeritakse lõunasöök. Ruumis on avatud Wifi.
2.2. Õppematerjalid on paberkandjal ja / või elektrooniliselt.
2.3 Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne
lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused.
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest,
täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2 Õppekava sisaldab järgmiseid andmeid:
1.õppekava nimetus ja õppekava rühm
2.õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel
3.õppe sisu ja teemad
4. õpiväljundid, õpiväljundite hindamise kriteeriumid
5.õppe kogumaht akadeemilistes tundides, sealjuures auditoorse, praktilise ja
iseseisva töö tunnid
6.koolitaja kvalifikatsioon või töökogemuse kirjeldus
7.koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
8.õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud
õppematerjalid;õppekeskkonna kirjeldus
9.õppekeskkonna kirjeldus
Õppekavad on pidevas jälgimises, et tagada nende kvaliteet. Vajadusel tehakse õppekava
sisus uuendusi, et õpitav oleks ajakohane ja vastaks õigusaktidele.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ja iga koolitus peab
olema praktilise suunitlusega ning aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid
tulemusi.
3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused.
4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast pedagoogilist haridust või olema aktiivselt
tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on
võimelised tõestama.
4.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda
väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

5. Tagasiside.
5.1 Lektor esitab Koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside
koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta suuliselt või kirjalikult.
5.2 Pärast õpilaste poolt täidetud tagasisidelehtede saamist analüüsib kooli juhtkond nii
koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ja teeb parendusettepanekud lektorile või
õppeprotsessi paremiseks.
Tagasiside analüüs annab võimaluse parandada koolitamise protsessi ja tõsta koolituse
kvaliteeti.

6. Konfidentsiaalsuspoliitika.
6.1 ALR Arengukeskus kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust, järgides kõiki
Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi vastavate seadusandlike aktide sätteid.
Konfidentsiaalsuspoliitika (edaspidi poliitika) määrab põhimõtted ja meetodid, millega
vastavuses töödeldakse isikuandmeid, mida me saame teilt või mida te meile esitate.
6.2 Isikuandmed
ALR Arengukeskus kogub isikuandmeid inimestelt, kellele ta osutab teenuseid (ees- ja
perekonnanime, isikukoodi, sünniaega, aadressi ja kontaktandmeid – telefoninumber, email,
vanust, õppimis- või töökohta, Töötukassa kliendikaardi numbrit, koolitaja emakeelt
jne )
Kõiki andmeid kogutakse ja kasutatakse selleks, et edastada klientidele vajalikku
informatsiooni nig toimetada vajalik informatsioon kliendile võimalikult kiiresti.
Kliendi isikuandmeid kasutatakse kuni kliendilepingu lõpetamiseni.Isikuandmeid säilitakse
tähtaja jooksul, mis on vajalik nende töötlemiseks. Andmeid, mida peab säilitama seaduse
kohaselt (näiteks raamatupidamisandmeid) hoitakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadusandlusega kehtestatud nõuetele
6.3 Turvalisus
Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel toetume isikuandmete kaitse seaduse
kliendiandmete kaitset puudutavatele sätetele, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmäärusele (General Data Protection Regulation) ja teistele vastavatele õigusaktidele.
Meie töötajad on kohustatud hoidma isikuandmeid saladuses tähtajatult.
Keelatud on isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis ei ole seotud töökohustustega.
Kolmandatele isikutele edastame isikuandmeid ainult juhul, kui andmete edastamise
kohustus tuleneb seadusest (järelvalveasutused, kohtud, kohtutäiturid)
Seaduse alusel edastame isikuandmeid järelevalveasutustele,
uurimisasutustele, kohtutele ja kohtutäiturile nõudmisel. Teil on igal ajal õigus tutvuda oma
isikuandmetega ALR Arengukeskuses või esitada vastav taotlus kõigis teie isikuandmete
töötlemisega seotud küsimustes aadressil info@alr.ee.