Õppekorralduse alused.

Õppekorralduse alused.

Koolituskeskuse aadress on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
Tellimuse alusel viime koolitusi läbi ka väljaspool oma koolituskeskust, nt.  koolimajades, lasteaias, konverentsisaalides jm.
Õppekeel on eesti ja vene keel.
Asjaajamiskeel on eesti ja vene keel.
Koolitused toimuvad päeva- ja õhtuõppes ning grupi- või individuaalõppe vormis, vajadusel
veebikeskkonnas (Zoom, Skype, Google Meet).
Täienduskoolituse kursused toimuvad kinnitatud õppekavade alusel ja määratud mahus. Mahtu
arvestatakse akadeemilistes tundides.

Õppekava.
EHIS-es registreeritud täiendkoolituse õppekava sisaldab:
1.õppekava nimetus ja õppekava rühm
2.õpingute alustamise tingimused juhul, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel
3.õppe sisu ja teemad
4.õpiväljundid, õpiväljundite hindamise kriteeriumid
5.õppe kogumaht akadeemilistes tundides, sealjuures auditoorse, praktilise ja iseseisva töö
tunnid
6.koolitaja kvalifikatsioon või töökogemuse kirjeldus
7.koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
8.õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9.õppekeskkonna kirjeldus
Õppekavad on pidevas jälgimises, et tagada nende kvaliteet. Vajadusel tehakse õppekava sisus
uuendusi, et õpitav oleks ajakohane ja vastaks õigusaktidele.

Praktika.
Praktika on koolituse osa, mille ajal õpilane täidab praktikajuhendaja juhendamisel töö- ja
õppeülesandeid. Praktika toimub vastavalt vajadusele kas õppekeskkonnas või vastavas
erialalases keskkonnas.
Praktikakoht leitakse kooli, õpilase ja praktikakoha koostöös.
Praktikakoht peab vastama tingimustele, mis võimaldavad saavutada õpiväljundid.
Praktikat juhendavad vastava ettevalmistusega eriala spetsialistid.

Täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.
Koolitustel osalemiseks tuleb kursustele registreeruda. Seda saab teha:
1. Helistades telefonil 56690105, 55511841
2. E-posti teel info@alr.ee. Neile, kes registreeruvad e-posti teel, saadab koolitaja kinnituse
registreerimise kohta e-postiga esimesel võimalusel.
3. Koha peal aadressil: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
4. Täiendav info tel. 56690105, 55511841 või koduleheküljel www.alr.ee
5. Enne koolituse algust sõlmitakse kirjalik koolitusleping või kinnituskiri.

Koolituse alustamine.
Koolitust alustatakse grupi moodustumisel. Inimeste arv grupis sõltub kursuse õppekavast. Grupi
suuruse määramisel lähtutakse eesmärgist, et koolitamine oleks võimalikult efektiivne.
Koolituse algusest teavitab meie töötaja Teid telefoni või e-posti teel ja täpsustab üksikasjad. Info
avaldatakse ka www.alr.ee

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine. Õppetasu tagastamise tingimused ja kord.
Koolituse eest saab tasuda:
1. Sularahas koha peal aadressil: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
2. ALR Arengukeskus MTÜ poolt väljastatud arve alusel pangaülekandega
Üldjuhul peab olema õppemaks tasutud 2 päeva enne kursuse algust. Pikemate koolituste puhul
on võimalik tasuda osade kaupa. Konkreetne tasumise kord lepitakse kokku koolituslepingus.
Koolituselt ilma mõjuva põhjuseta puudumise korral ja koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei
tagastata.
Mõjuvatel põhjustel (terviserike, elukoha muutus vms.) koolitusest loobumisel tagastatakse
õppetasu 100 % juhul kui sellest on teavitatud vähemalt 7 päeva enne koolituse algust. Teatamisel
vähem kui 3 päeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Pikema koolituse katkestamisel tuleb samuti 7 päeva ette teatada. Õppemaks arvestatakse
proportsionaalselt koolitusel osaletud tundidele.
Koolituse ärajäämine või edasilükkumine – ALR Arengukeskus MTÜ-l on õigus koolitus ära jätta
või koolituse toimumine edasi lükata kui grupp ei täitu. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni
või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele
koolitusele või makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

Koolitusel osalemine ja lõpetamine.
Koolitusel osalemist takistavatest asjaoludest tuleb koheselt koolitajat teavitada.
Õppetöös osalemist kinnitab osaleja oma allkirjaga vastaval registreerimislehel.
Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus (hinnatud õpiväljundite korral) või tõend
(osalemise kohta). Hindamise kriteeriumid tuuakse välja õppekavas.
Tunnistused ja tõendid allkirjastatakse ALR Arengukeskus juhataja poolt.
Tunnistuste ja tõendite säilitamise ning nende üle arvestuse pidamise eest on vastutav juhataja.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused.
Õppekavale on lisatud koolitajate nimed koos kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldusega. ALR
Arengukeskus teeb koostööd ainult väga hea kvalifikatsiooni või suure töökogemusega
koolitajatega.

Õppekeskkond.
Õppekeskkond koolis vastab tervisekaitse ja ohutusnõuetele, on hea valgustus ja ventilatsioon.
Ruumid on varustatud vajaliku mööbli ja tehnikaga.

Õigused ja kohustused.
Õppija :
Kohustused :
1.Kogu õppeperioodi vältel peavad kursuslased hoidma heaperemehelikult kooli vara ja täitma
kooli töötajate korraldusi.
2. Tasuma õppemaksu õigeaegselt vastavalt esitatud arvetele.
Õigused :
1. Saada teadmisi õppekava ulatuses
2. Nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse ees
Koolitaja:
Kohustused :
1. Koolitaja kohustub viima läbi koolituse vastavalt õppekavale.
Õigused :
1. Koolitajal on õigus saada koolituse läbiviimise eest kokkulepitud tasu.

Vaidluste lahendamise kontroll.
Tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud
erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.