Семинар “Основы организации обучения, права и обязанности учеников и родителей или опекунов учеников, а также права и обязанности работников школы”

Длительность семинара: 6 академических часов (самостоятельная работа 2 ак.ч.)
C
тоимость :  120.-/ участник

Программа семинара зарегистрирована в электронной системе образования Ehis

ALR Arengukeskus является партнёром по карте обучения Eesti Töötukassa:

https://www.tootukassa.ee/ru/content/tchto-takoie-karta-obutchieniia

 

Описание

Семинар проводит присяжный адвокат Юлия Грамма – Адвокатское бюро DELOITTE LEGAL

Организатор ALR ARENGUKESKUS

Семинар проводим на эстонском и русском языках.

Цель обучения ознакомить участников семинара с основами организации обучения, правами и обязанностями учеников и родителей, а также с правами и обязанностями работников школы.

Целевой группой данного обучения являются взрослые, работники основной школы и гимназии

Результат семинара:

 • применять знания в работе
 • овладеть юридическими знаниями чувствовать себя защищённым, знает свои обязанности и права
 • хорошо и слаженно работать в коллективе, с родителями и учениками
 • разрешать легче конфликтные ситуации в коллективе, с родителями и учениками

Темы семинара:

 1. Развитие знаний школьного персонала в свете Закона об основных школах и гимназиях и знание законодательства, необходимого для повседневной работы;
 2. Развитие навыков: адекватно и профессионально реагировать на ситуации, в которых поведение ученика является разрушительным или небезопасным в процессе обучения или преподавания;
 3. Каковы права и обязанности школьного персонала при сдаче на хранение ученических предметов или предметов, которые запрещены в школе в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях.
 4. Каковы права и обязанности школьного персонала при рассмотрении имущества ученика и шкафчика ученика;
 5. Внутренние документы начальных и средних школ, регламентирующие связь между персоналом школы и родителями;
 6. Развитие знаний по вопросам защиты личных данных студентов;

Итого: 6 академических часов (в том числе самостоятельная работа 2 ак.часа)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Цель самостоятельной работы – самостоятельно применять полученные знания. Самостоятельная работа дает вам уверенность и способность справляться с работой без посторонней помощи. Самостоятельная работа включает в себя чтение рекомендуемых материалов и чтение профессиональной литературы.

Условия окончания и выдача документов:

Посещаемость не менее 100% контактных часов является обязательным условием для завершения обучения

Если посещаемость составляет 100%, выдается сертификат об окончании

Учебные материалы:

Семинар будет проводиться в форме лекции, с презентацией и без дополнительных учебных материалов.

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте центра ALR Arengukeskus в разделе регистрация или info@alr.ee,  +372 5669 0105

*Плата за участие возвращается в случае отмены за 5 дней до начала семинара, позже аннулирование оплаты невозможно.

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

08.01.2019

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused

Õppekava rühm: Õigus

Koolitaja: vandeadvokaat Julia Gramma

Õppekeel on eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused, õpilase isikuandmete kaitse kooliasutuses (edaspidi õppekava) on alusdokument põhikooli ja gümnaasiumi töötajate ning sobib ka lasteaia töötajatele (edaspidi koolitöötajad) erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.
  • Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.
 1. Koolituse eesmärk:
 • Anda osalejatele teadmised, mis on seotud õigustega ja kohustustega
 • Probleemide kergem lahendamine suhtluses.
 • Suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle
 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • tunneb koolitöötajale vajalikku seadusandlust, teab oma õigusi ja kohustusi
 • teeb professionaalset koostööd kollektiivi liikmetega, lastevanemate ja õpilastega
 • lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad kollektiivis
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumi töötajad.

4.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri

 1. Õppekava maht ja sisu

5.1 Õppekava näeb ette 6 ak.tundi (sh. iseseisev töö 2 ak.tundi) ja sisaldab 5 teemat.

 1. Koolitöötajate teadmiste arendamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse valguses ning igapäevases töös vajamineva seadusandluse tundmine;
 2. Oskuste arendamine: nõuetekohaselt ja professionaalselt reageerida olukordadele, kus õpilase käitumine on kas õppimist või õpetamist häiriv või ohtlik;
 3. Millised on koolitöötajate õigused ja kohustused õpilase esemete või ainete hoiule võtmisel, mis on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt koolis keelatud.   Millised on koolitöötajate õigused ja kohustused õpilase valduses olevate asjade ja õpilase kasutuses oleva kapi läbi vaatamisel;
 4. Põhikooli- ja gümnaasiumi sisemised dokumendid, mis reguleerivad koolitöötajate ja vanemate suhtlemist;
 5. Teadmiste arendamine õpilaste isikuandmete kaitse küsimustes;

Kokku: 6 ak/t (sh. iseseisev töö 2 ak.tundi)

5.2 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine.

Õppekava kokku: 6 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus/seminar toimub päeva- ja/või õhtuõppes, päevaõpe kestab kuni 1 päev ja õhtuõpe kuni 2 päeva.

6.2 Õppetöö viiakse läbi suulise loengu vormis.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 1. Koolituse tulemusel:
 • Seminaril täies ulatuses osalenud saavad uusi vajalikke teadmisi igapäevaseks tööks
 • Antakse kaasa soovitused produktiivseks tööks kollektiiviga
 • Tulevikus hindab direktor teadmiste rakendamist töös

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel/seminaril on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: vastavalt koolitaja nõudmisele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Seminar viiakse läbi praktilises suhtlusvormis, presentatsiooniga  ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.