Arvuti baaskoolitus MS Excelis

Kestvus: 40 ak.tundi, millest 30 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 10 ak.t on iseseisev töö
Õppetasu: 610 eur / osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Kirjeldus

Kinnitatud;
Ljudmila Aktürk
ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige
12.04.2024.a.
ALR Arengukeskusekool
Õppesuund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Õpperühm: Arvutikasutus
Õppekava nimetus: Arvuti baaskoolitus MS Excelis
Koolitaja: Aleksei Furs
Õppekeel: vene keel

1. Üldsätted
1.1. ALR Arengukeskusekooli õppekava „ Arvuti baaskoolitus MS Excelis“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele koolituseks erakoolis.
1.2.Õppekava lähtub Erakooliseadusest ja Täiskasvanute koolituse seadusest.
1.3.Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. Koolitus sisaldab palju ülesandeid, mida koos õpetajaga praktikas analüüsitakse.
1.4.Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel (Zoom või Skype keskkonnas)

2. Koolituse sihtrühm ja eesmärk:
2.1.Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi tabelarvutusprogrammist MS Excel, et lihtsustada oma igapäevast tööd
2.2.Koolituse tulemusena töötab õppija iseseisvalt tabelarvutusprogrammiga MS Excel

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
3.1.Loob ja vormindab tabeleid ning andmebaase
3.2.Rakendab lihtsaid valemeid
3.3.Kujundab tabeleid ja trükib neid

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1.Vajalikud on esmased arvuti kasutamise oskused, veebiõppe korral arvuti olemasolu.
4.2.Õppija alustab õpinguid koolitustellimuse alusel
4.3.Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu
Õppekava maht on 40 ak.tundi (30 astr. tundi), millest 30 ak.t. on auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 10 ak.t on iseseisev töö.

Teemad
5.1.Sissejuhatus Excelisse: 5 ak. tundi
Põhikontseptsioonid ja programmi liides
Töövihiku loomine ja salvestamine
Töö lehtede ja lahtritega, praktilised harjutused.

5.2.Andmete vormindamine: 5 ak. tundi
Teksti ja numbrite vormindamine
Andmete joondamine ja lahtrite ühendamine
Täitmise ja ääriste rakendamine lahtritele

5.3.Valemite ja funktsioonidega töötamine: 5 ak. tundi
Sissejuhatus Exceli valemitesse
Aritmeetilised tehted
Funktsioonide SUM, AVERAGE, MAX, MIN jne kasutamine.

5.4.Töö tabelite ja diagrammidega: 5 ak tundi
Tabelite koostamine ja vormindamine
Veerg-, sektor- ja joondiagrammide koostamine
Diagrammi elementide kohandamine
Andmete filtreerimine ja sortimine:
Andmetele filtrite rakendamine
Andmete sorteerimine erinevate kriteeriumide järgi
Töötamine täiustatud filtritega

5.5.Töö loogilise tüübi funktsioonidega: 5 ak. tundi
Funktsioonide IF, AND, OR kasutamine loogiliste operatsioonide jaoks
Funktsioonide kasutamine tingimuslike andmete vormindamiseks

5.6.Töö andmetega: 5 ak. tundi
Ridade ja veergude sisestamine ja kustutamine
Andmete kopeerimine ja teisaldamine
Rakkude kaitse ja lukustamine

5.7. Iseseisev töö 10 ak.t.
Kokku: 40 аk.t. millest 30 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid ning 10 ak.t on iseseisev töö.

6. Õppevorm ja meetod
6.1.Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, õpe kestab 1 kuni 3 kuud õppeaasta jooksul.
6.2.Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
6.3.Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.4.Üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi

7. Hindamise meetod ja kriteerium.
7.1 Õppija teadmisi hinnatakse koolituse lõpul kontrolltestiga.
7.2 Kui test on sooritatud vähemalt 75 % õigete vastustega, siis loetakse test edukalt
sooritatuks
7.3. Kui õigete vastuste protsent jääb alla 75 %, siis ei ole test sooritatud.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
8.1. Õppekava loetakse omandatuks kui kontrolltest on läbitud edukalt.
8.2. Testi eduka sooritamise puhul väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
8.3. Kui test ei ole sooritatud, siis väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

9. Õppekeskkond
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks. Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn. Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja ventilatsiooniga. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid_ projektor, televiisor, arvutid. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid
Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:
Aleksei Furs
Haridus:
It spetsialist. Sai koolituse Tallinna Tehnikakõrgkoolis “Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise” erialal, bakalaureuseõpe.
Omab kogemust sisekasutamise infosüsteemide korraldamisel Medicum AS’is, ajutiste testimispunktide tarkvara paigaldamisel ja toetamisel.
Edukalt töötab veebilehtede arendamise ja korraldamise platvormil WordPress.
Valdab mitut programmeerimiskeelt, sh Python, JavaScript ja C++.
Pidevalt areneb oma valdkonnas osaledes erinevatel seminaridel ja video-konverentsidel.

Copyright © All rights reserved.
© Alr