Eluruumide projekteerimine ja disain arvutiprogrammidega AutoCad ja 3DsMax.

Kestvus: 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö
Õppetasu: 2500 eur / osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige Ljudmila Romanjuk
Kinnitatud 1.02.2024
ALR Arengukeskusekool
Õppekava nimetus: Eluruumide projekteerimine ja disain arvutiprogrammidega AutoCad ja 3DsMax.
Õppekava rühm: Arvutikasutus
Õppesuund: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia
Koolitajad: Žanna Kriger, Dmitri Kriger
Õppekeel on vene keel

1. Üldsätted
ALR Arengukeskusekooli õppekava “Eluruumide projekteerimine ja disain arvutiprogrammidega AutoCad ja 3DsMax.” (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside
õpilastele ja täiskasvanutele disaineri, eluruumide projekteerija erialast ülevaate saamiseks ja
praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.
Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
Koolitus toimub auditoorselt või veebi Skype vahendusel.
2. Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusena saab õppija põhilised teadmised teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist eelpool nimetatud arvutiprogrammides.
Õppija omandab teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
– töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammides AutoCad ja 3 DsMax
– projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
– projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
– koostab tööjoonised
– koostab interjööri 3D mudeli
– koostab mööbli paigutuse plaani
– koostab mööbli spetsifikatsiooni, valib viimistlusmaterjalid
– koostab eskiisprojekti presentatsiooni
4. Õpingute alustamise tingimused
Õppija alustab õpinguid kirjaliku lepingu, koolitustellimuse või kinnituskirja alusel
Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.
Õppekava maht ja sisu
Õppekava näeb ette 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne teoreetiline ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö. Õppekava sisaldab 11 teemat.
5. Teemad :
1.Disaineri eriala teoreetilised alused. Žanna Kriger 4 akt. (sh. 1 ak.t iseseisev töö)
Kursuse eesmärkide püstitamine ja ülesanne
Disaini mõiste ja liigid. Osutatavate teenuste liigid disaini valdkonnas
Interjööri disain kui kunsti eriliik
Iseseisev töö
2. Valgus ja stiil disainis. Žanna Kriger 17 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Valguse iseloomustus ja selle mõju inimesele
Värvide kooskõla – tüpoloogia ja struktuur
Valgus kompositsiooni vahendina
Valguse emotsionaal-ruumilised omadused
Interjööri ja mööbli kaasaegsed stiilid.
Praktiline ülesanne: visuaalse tajumise illusioon
Iseseisev töö
3.Kompositsiooni alused. Žanna Kriger 13 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Kompositsiooni liigid (frontaalne, ruumiline, mahuline)
Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)
Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, asümmeetria, rütm.
Kompositsiooni reeglid interjööris
Praktiline ülesanne: saarekujuline objekt interjööris
Iseseisev töö
4. Disaini strateegia ja taktika programmis AutoCad Žanna Kriger 11 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Disaini instrumendid
Disaineri erialane keel
Kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria
Disainprojekt ja tema staadiumid
Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz milline peegeldab interjööri stiili ja värvigammat
Iseseisev töö
5. Eluruumi ergonoomika. AutoCad Žanna Kriger 12 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Eluruumi kujundamise printsiibid
Erinevate otstarvetega ruumide projekteerimine (esik, köök-söögituba, magamistuba, kabinet/lastetuba) arvestades antropomeetria andmeid
Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardmõõdud
Käiguteed vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid.
Spetsifikatsiooni koostamise alused, töö tootja firmade kataloogidega kasutades internetti
Mõõdistusjooniste koostamine
Praktiline ülesanne: mööbli paigutamine, mööbli tsoon korteri plaanil mastaabis
Iseseisev töö
6. Abiruumid (WC, vannituba). AutoCad Žanna Kriger 6 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Ergonoomilised normid projekteerimisel
Ruumide ja tehnilise kommunikatsiooni (kanalisatsioon, vesi) vastastikune seos. Niiskete ruumide valgustus
Praktiline ülesanne: san tehniliste seadmete paigutus plaanil
Iseseisev töö
7. Valgustus ja kaasaegse valgusdisaini alused. AutoCad. Žanna Kriger 9 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Valgusallikate liigid ja tüübid
Normid ja reeglid eluruumide valgustusele. Elektri tingmärgid joonistel
Praktiline ülesanne: valgusallikate hulga arvestus eluruumis
Iseseisev töö
8. Kaasaegsed viimistlusmaterjalid. Žanna Kriger 9 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
Lakk- ja värvkatted. Dekoratiivsed värvid ja krohvid. Dekoratiivpaneelide liigid
Põrandakatte materjalide liigid: puitplaadid, parkett, põrandalaud, limoleum, marmoleum, kork, vaipkate, keraamika.
Viimistlusmaterjalid niisketele ruumidele. Nende omadused.
Praktiline ülesanne: põrandakatete näitamine korteri plaanil
Iseseisev töö
9. Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis 3DsMax. Dmitri Kriger 42 akt. (sh. 12 ak.t iseseisev töö)
– interjööri modelleerimine sisearhitekti lahenduste ja jooniste baasil
– viimistluse materjaalide määramine valitud pinnale
– päevavalguse loomine, kaadri seadmine
– projekti fotorealistliku kujutise valmistamine, 3D eskiisi lõpptöötlus
– iseseisev töö
10. Projekti vormistamine programmis AutoCAD. Žanna Kriger 62 akt. (sh. 11 ak.t iseseisev töö)
Tööjoonised
Kirjaliku presentatsiooni koostamine
Projekti kaitsmine.
Iseseisev töö
11. Korteri projektülesanne – pinnaga kuni 60 m2 AutoCadis. Žanna Kriger 50 akt. (sh. 10 ak.t iseseisev töö)
Legendi ettevalmistus. Vajalike lähteandmete kogumine
Ruumide otstarbe määramine. Funktsionaalsed tsoonid ja plaanilahendused
Interjööri stiili ja värvigammat kajastava kollaaži ettevalmistus
Ruumides mööbli koosseisu määramine. Valgustite toitepunktide näitamine. San tehniliste seadmete valik
Ruumidele viimistlusmaterjalide valimine
Spetsifikatsiooni koostamine
Eskiisprojekti presentatsioon
Iseseisev töö
Kokku: 235 ak/t , millest 180 ak.t on auditoorne teoreetiline ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö.

Võimalikud vakantsid:
Disainer – projekteerija
Mööblisalongi konsultant – korpusmööbli projekteerija
Projekteerija abistaja AutoCad ja 3 DsMax programmides

6. Õppevorm ja meetod
Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Hindamise põhimõtted
Koolituse lõpul sooritatakse lõputöö Arvutiprogramis AutoCad. Lõputööks on projekt mis sisaldab mööbli paigutuse plaani, korpusmööbli projekteerimist, spetsifikatsioonide koostamist ja töö trükikujul esitamist. Toimub Projekti kaitsmine.
Projekt esitatakse kahes vormis:1. Videoesitlus, mis sisaldab kogu infot projekti kohta, mille õpilane koolitusel on omandanud.
Kontuuri kujunduse trükitud versioon. Eskiisprojekti trükitud variant

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
Kui projekt on kaitstud, siis väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
Kui projekt ei ole kaitstud, siis väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja ventilatsiooniga.
Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid
Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:
Žanna Kriger
Haridus: on lõpetanud Euroülikooli sisearhitekti erialal 2007.a.
Nii era- kui üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus enam kui 10 aastat. Omab laialdasi teadmisi antud valdkonnas. Suudab lihtsas ja hästimõistetavas keeles selgitada ka kõige raskemat teemat.
Koolitaja kogemus 2007 aastast.
Oma disain-projekteerija firma OÜ KM Design asutatud 29.04.2011 a.
Lisakoolitused enesearenguseks
Värvi konsultant 2006 a.
Regulaarsed näituste külastused
Holistika Instituut 2022 – …
Teetkool MTÜ – Täiskasvanute koolitaja /Andragoogi koolitus 11.07.2023-22.09.2023 a.

Dmitri Kriger
Haridus: Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ (IATI) kõrgharidus 2008 – 2011a.
Spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel.
Koolitaja kogemus alates 2015 a.
Oma firma DK Stuudio OÜ 21.08.2014 a. 3D Max
Yellow Stuudio alates 2018 a. renderdaja
Lisakoolitused enesearenguseks
Render.Camp – online koolitused
Teetkool MTÜ – Täiskasvanute koolitaja /Andragoogi koolitus 11.07.2023-22.09.2023 a.

Copyright © All rights reserved.