AutoCAD kursus

Kestvus: 115 ak.tundi (sh.iseseisev töö 45 ak.tundi), millest 70 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Õppetasu: 1950 eur/ osaleja

ALR Arengukeskus on Eesti Töötukassa partner

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

08.06.2022

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: AutoCAD kursus

Õppekava rühm: Arvutikasutus

Koolitaja: Žanna Kriger

Õppekeel: vene keel

 1. Üldsätted
 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „ AutoCAD kursus(edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele, disaineritele, projekteerijale   praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.
 • Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.
 1. Koolituse eesmärk:
 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Kursuse jooksul omandavad kuulajad programmi AutoCAD kasutamise põhiprintsiibid. Õpivad koostama tekstilist ja graafilist projektdokumentatsiooni kooskõlas kehtivate nõuete ja standarditega.
 • Kursus on suunatud eelkõige spetsialistidele, töötajatele erinevates valdkondades, nagu näiteks:
 • masinaehitus;
 • arhitektuur ja ehitus;
 • tehnovõrgud ja kommunikatsioon;
 1. Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • kohandab programmi liidest maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks;
 • kombineerib joonestamis- ja redigeerimisvahendeid;
 • töötab tõhusalt joonistega, kasutades snapsi, jälgimist ja muid joonistamisrežiime;
 • jaotab objekte kihtide kaupa ja hallata objektide omadusi;
 • töötab teksti, mõõtmete, viiktekstide ja muude jooniste märkuste tegemise tööriistadega;
 • kasutab stiile objektide omaduste kontrollimiseks;
 • loob polüliinide põhjal keerulisi aineid;
 • töötab keeruliste objektidega, nagu plokid ja rühmad;
 • koostab ja prindib joonised;
 • kasutab AutoCAD programmi universaalsete näidete abil

 4. Õpingute alustamise tingimused

 • Sihtrühm. Baaskursus on suunatud neile, kes alustavad tööd programmiga AutoCAD ja algajatele programmi AutoCAD kasutajatele ning ka neile, kes omavad vähest projekteerimise kogemust selles programmis.
 • Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 115 ak.tundi (sh. iseseisev töö 45 ak.tundi), millest 70 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Õppekava sisaldab 18 teemat.

Programmi AutoCAD baaskursus:

 1. Sissejuhatus 7 аk. t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
   Programmi olemus, võimalused
   Töö ruumid
   Veebiliidesega tutvumine
   Kiire ligipääsu paneel
   Instrumendid
   Menüü
   Käsuread, graafiline ala, koordinaatide süsteem
   Joonise koostamine, säilitamine ja avamine
   Joonise sablooni koostamine
   Automaatsalvestuse seadistamine
   Mõõtühikute määramine
 2. Primitiivsete graafikute koostamine AutoCAD 8 аk.t. (sh. 4 ak.t iseseisev töö)
   Ekraanikujutiste juhtimine
   Käskude sisestamine
   Lõik, punktid
   Koordinaatide sisestamine
   Keeruliste graafiliste elementide koostamine: nelinurk, hulknurk
   Ehituse mõõtmine
  3. Joonistamise režiimid ja seaded 8 аk.t. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
   Ortogonaalne joonestamine
   Objekti sidumine, Objekti jälgimine, Polaarjälgimine
   Täpse sisestamise meetodid
   Dünaamilise sisestamise reziim
  4. Objektide redaktsioon 8 аk.t. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
   Objektide redaktsiooni põhilised printsiibid
   Objektide valik ja grupeerimine
   Nihutamine, pööre, joondamine, objektide peegelkujutis
   Mõõtmete ja vormi muutmine
   Sidumine, lõikamine, pikendamine
   Objektide redaktsioon
   Massiivid: moodustamine, seadistus
  5. Objektide omadused 7 аk. t.(sh. 3 ak.t iseseisev töö)
   Objekti atribuutide tööriistad
   Objektide põhiomadused: värvid, joone tüübid, Läbipaistvus
  6. Kihid 4 аk. t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
   Kihtide tähendus
   Kihtide loomine ja töö nendega
   Toimingud kihtidega: välja lülitamine, külmutamine, blokeerimine
   Kihtide võimalikud redaktsioonid
   Töö filtritega
  7. Viirutamine 5 аk. t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
   Viirutamise tüübi

 Viirutamise loomine ja selle omadused

 Viirutamise redaktsioon
8. Plokid 5 аk. t. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)
 Plokkide määramine
 Töö ploki redaktoriga
 Ploki koostamine
 Ploki sisestamine
  Ploki redaktsioon
9. Dünaamilised plokid 5 аk. t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
 Dünaamiliste plokkide loomine
 Plokkide parameetrid
 Plokkide koostamine muutuva geomeetriaga
 Plokk nähtavuse variantidega
10. Koordinaatide süsteem 4 аk.t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
 Algpunkti liigutamine, koordinaatsüsteemi pööramine

 Kohandatud koordinaatsüsteemide salvestamine

11. Tekst 4 аk.t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)

 Teksti tüübid — mitmerealine ja üherealine
 Teksti stiilid
 Töö mitmerealise teksti redaktoriga

12. Mõõdud 12 аk.t. (sh. 4 ak.t iseseisev töö)
 Mõõtude stiilid
 Mõõtude kandmine joonisele
 Mõõtude põhitüübid
 Erimõõdud — baasmõõt, eesmärk
 Mõõtude omadused
 Mõõtude redaktsioon

13. Riiulijuht 6 ak.t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)

 Erinevatel eesmärkidel riiulitele stiili loomine

 Riiulite-liidrite maha panemine

 Tööriistad juhtriiuliga töötamiseks
14. Töö tabelitega 7 аk.t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
 Tabelite tüübid
 Tabeli koostamine
 Tabelite redaktsioon
 Tabelarvutus
15. Parameetristamine 6 аk.t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
 Geomeetrilised sõltuvused
 Mõõdulised sõltuvused
 Parameetrite dispetser
16. Isomeetria 6 аk.t.(sh. 2 ak.t iseseisev töö)
 Isomeetria seadistus
 Isomeetrilise ringi loomine
 Isomeetrilise kaare loomine
 Mõõtude pealekandmine
17. Trükkimine 6 аk.t. (sh. 2 ak.t iseseisev töö)
 Kontseptsioon: mudelruumid ja paberiruumid

 Võimalused liikuda mudeliruumist paberiruumi ja vastupidi.
 Töö lehtedega (koostamine, eemaldamine, kopeerimine, ümbernimetamine)
 Lehe valikute seadistamine

 Vaateavade ja nendega töötamise näidete loomine

 Pildi skaala seadistamine ja vaateavade blokeerimine

 Mõõtmetega töötamise omadused mudeliruumis ja paberiruumis

 Paberiruumis kihtidega töötamise omadused

 Kontseptsioon – annotatiivsus

 Prindistiilide kohandamine, joonise printimine

 18. Kontrolltöö (praktiline töö) 7 ak.t. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 Kokku:                                                                                                                                                        115 ak/t

 Õppevorm ja meetod

 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 6 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
 1. Hindamise põhimõtted
 • Koolituse lõpul sooritatakse arvestus – praktiline töö (projekt).
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui projekt on kaitstud, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
 • Kui projekt ei ole esitatud,  väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.
 1. Õppekeskkond
 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid_ projektor, televiisor, arvutid.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
 1. Õppematerjalid
 • Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
 • Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Žanna Kriger

Haridus: on lõpetanud Euroülikooli sisearhitekti erialal 2007.a.

Nii era- kui üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus enam kui 10 aastat. Omab laialdasi teadmisi antud valdkonnas. Suudab lihtsas ja hästimõistetavas keeles selgitada ka kõige raskemat teemat.

Koolitaja kogemus 2007 aastast.

Oma disain-projekteerija firma OÜ KM Design asutatud 29.04.2011 a.

Lisakoolitused enesearenguseks

Värvi konsultant 2006 a.

Regulaarsed näituste külastused

Holistika Instituut 2022 – …

Copyright © All rights reserved.