Emotsionaalne läbipõlemine

Emotsionaalne läbipõlemine

Kestvus: 27 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid

Õppetasu: 250 – 450 eur/ osaleja

26 -40 – 250 eur / osaleja

16-25 inimesele – 350 eur / osaleja

6-10 inimesele – 450 eur / osaleja

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

11.05.2018

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Emotsionaalne läbipõlemine

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktorija Weinrank

1.Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava „Emotsionaalne läbipõlemine “ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele eesmärgiga ennetada läbipõlemist tööl. Inimestele, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2.Koolituse eesmärk:

 • pöörata tähelepanu endaga tegelemise vajadusele suure emotsionaalse pinge korral tööl
 • kolleegide seas toimunud juhtumite läbitöötamine, millised on nõudnud palju sisemist emotsionaalset ressurssi
 • suhtlussidemete loomine
 • suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle
 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 •  rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud suhtlemisega tööl
 • teeb head koostööd teiste kolleegidega tööprotsessis
 • aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele kollektiivis
 • aitab luua vastastikuse toetuse õhkkonda kolleegide seas
 • lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad töös

4. Õpingute alustamise tingimused

 • Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.
 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 27 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid, sisaldab 11 teemat.

1 moodul. “Suhtlemiskultuur, enesekehtestamine, töö grupis ja juhtimise protsessid

 1. Tutvumine, esitlemine. – 8 ak.tundi 

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumisega

1.3 Grupimängud

1.4 Sotsiomeetria skaalade ehitamine

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

2 moodul. Supervisioonid. Grupitöö. – 12 ak.t

 1. Probleemsete olukordade väljaselgitamine. Teemade leidmine grupis arutamiseks. Lahenduste otsimine ja ettepanekute formeerimine läbipõlemise probleemide lahendamiseks.

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2  Suhete uurimine grupis

1.3 Vastastikuse koostöö loomine

1.4  Iseseisev töö

3 moodul. Kokkuvõtete tegemine – 7 ak.t

 1. Enesearenduse tähtsus. Arutlus läbipõlemise tekke põhjustest.

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2 Läbipõlemise põhjuste arutelu ja ennetamise meetodid.

1.3 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.4 Iseseisev töö

Koolitus suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega koos sa töötad. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust. Annab nägemuse võimalikest läbipõlemise põhjustest. Töös kasutatakse grupi juhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetriat.

Kokku:                                                                                                                                 27 ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 2-3 päevane koolitus.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 27 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Taaskäivitus töös
 • Koostöös kolleegidega tekkinud keeruliste olukordade lahendamise mitu varianti
 • Arutelud grupis, mida on vaja teha süstemaatiliselt, et hoiduda emotsionaalsest läbipõlemisest.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

9.  Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

 • Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
 • Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
 • vastavalt koolitaja nõudmisele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

Täiendavalt õppekavale töötatakse välja individuaalsed materjalid, viiakse läbi testimine ja antakse nõu ning soovitused kirjanduse osas.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajad:

Viktoria Wenrank . Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala.

Eesti Moreno Koolituskeskus “Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria            *International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.