Hooldustöötaja, tase 3

Hooldustöötaja – tase 3

Õppekava kogumaht on 260 ak.tundi, millest 111 ak.t. on auditoorne õpe, 116 ak.t. praktika ( 16 ak.t õppekeskkonnas ja 100 ak t. töökeskkonnas), 30 ak.t. iseseisev töö, lõpueksam 3 ak.tundi.
Õppetasu: 2500 eur / osaleja

 

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

11.10.2022

uuendatud 3.05.2023

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 3                

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige neile, kes soovivad asuda tööle hooldustöötajatena ja ka neile, kes juba töötavad hooldajatena, kuid soovivad ennast erialal täiendada või sooritada kutsestandard tase 3 kutseeksami.

Koolitajad: Tatjana Popel, Julia Gramma, Eesti Punane Rist

Õppekeel: eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted

ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 3“ (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele hooldustöötaja erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 nõuetest.https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658

Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel (Skype´i või Google Meet´i teel).

 1. Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada oma teadmisi ja oskusi erialases töös abivajajatega.

Tunneb  põhilisi tegureid, mis mõjutavad hoodlustöötaja tööd.

Tuleb toime hooldustöötaja tööülesannetega.

 1. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

– toetab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevustes, planeerib ja osutab hooldustegevust

– aitab korraldada majapidamistöid

– hindab abivajaja tervislikku olukorda

– teeb koostööd abivajaja suhtlusvõrgustikuga

– annab esmaabi

– kasutab ergonoomilisi töövõtteid

– teab kutsealaga seotud õigusakte

 1. Õpingute alustamise tingimused

Hooldustöötaja koolitusel osalemiseks peab olema omandatud põhiharidus.

Õppija alustab õpinguid kirjaliku lepingu ja koolitustellimuse alusel.

Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava kogumaht on 260 ak.tundi, millest 111 ak.t. on auditoorne õpe, 116 ak.t. praktika ( 16 ak.t õppekeskkonnas ja 100 ak t. töökeskkonnas), 30 ak.t. iseseisev töö, lõpueksam 3 ak.tundi.

 1. Teema. Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine Tunnid: 43 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel                                    

1. Turvalise keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine.

2. Hooldustegevuste planeerimine ja läbiviimine.

3. Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.

4. Toitumise jälgimine.

5. Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.

6. Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.

7. Füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tegevuse taset aktiveerivate tegevuste toetamine.

8. Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.

9. Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.

10. Farmakoloogia alused.

11. Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.

12. Toimetulekut toetavate rehabilitatsiooni-, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine.

13. Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.

 1. Teema. Majapidamistööde korraldamine Tunnid: 12 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel

1. Pesu- ja puhastusteenused.

2. Majapidamises vajalike tööde korraldamine.

 1. Teema. Töö eakatega Tunnid: 12 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel

1. Füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine.

2. Igapäevaelus toimetuleku abistamine ja juhendamine.

3. Terviseprobleemide märkamine.

 1. Teema. Töö erivajadustega inimestega Tunnid: 10 ak.t. (sh 2 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel

1. Probleemide hindamine ja nendele lahenduste leidmine.

2. Motiveerimine.

3. Abivahendite kasutamise juhendamine.

4. Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel.

 1. Teema. Suhtlemine Tunnid: 10 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel

1. Probleemidega tegelemine ja lahendamine.

2. Suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes.

3. Konfliktsete olukordade märkamine ja neile lahenduse leidmine.

4. Suhtlemisviisi valimine.

5. Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.

6. Konfliktide ennetamine.

7. Probleemide lahendamine.

 1. Teema. Esmaabi andmine Tunnid: 16 ak.t. Eesti Punane Rist.

1. esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine;
2. elustamine (sh AED kasutamine);
3. verejooksud ja nende sulgemine;
4. esmaabi šoki korral;
5. haavad, nende teke ja sidumistehnika;
6. traumade ja luumurdude esmaabi;
7. esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral.

 1. Teema. Infektsioonikontrolli põhialused Maht 12 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel

1. Standardabinõud

2. Isolatsiooniabinõud

3. Hospitaalinfektsioonid ja nende vältimise võimalused

 1. Teema. Tööergonoomika Tunnid: 14 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Tatjana Popel

1. Tööohutus

2. Põhilised abivahendid

3. Töövõtted ja asendid

 1. Teema. Erialased õigusaktid Tunnid: 12 ak.t. (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) Julia Gramma

1. Õigusaktid, õigused ja kohustused hooldaja töös
2. Isikuandmete kaitse.

10. Teema. Praktika õppekeskkonnas Tunnid:16 ak.t. (12 astr.tundi ) Tatjana Popel

11. Teema. Praktika töökeskkonnas Tunnid: 100 ak.t. ( 75 astr.tundi ) AS Ida-Tallinna Keskhaigla (Hoolekandeasutus).

12. Lõpueksam Tunnid: 3 ak.t.

 1. Õppevorm ja meetod

Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 6 kuud õppeaasta jooksul.

Õppetöö hõlmab loenguid, seminarid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 1. Hindamise põhimõtted
 • Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundidest osavõttu;
 • Teoreetilisi teadmisi testitakse kirjalikult ja hinnatakse;
 • Praktilised oskused hinnatakse kirjaliku hinnanguga praktikajuhendajalt.
 • Kui töö ei ole arvestatud, antakse õpilasele võimalus korrata seda hiljem. Aeg kokkuleppel.
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus.

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% teooria tundidest, 100% praktika tundidest ning on sooritatud lõpueksami (test) ning läbitud esmaabikoolitus tunnistusega. Sellisel juhul väljastatakse õppijale tunnistus.
Lõpueksam (Test) loetakse sooritatuks kui õppijal on testis 80 % õigeid vastuseid.

Praktilisi oskusi hindab töökeskkonnas praktikajuhendaja.
Praktika kohta peetakse päevikut, kus praktikajuhendaja annab oma hinnangu praktika läbimise kohta.
Praktikajuhendaja annab kirjalikku tagasisidet koolitajale.

Koolituse lõpetanule väljastatakse tunnistus koolituse nimetusega, mahuga ja saavutatud õppiväljunditega.

Tõend.

Tõend väljastatakse kui õppija osales  õppetöös mitte täies mahus ja hindamiskriteeriumid ei ole täidetud. Tõendil kajastub õppetööl osaletud tundide arv.

 1. Õppekeskkond

Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

Koolituse toimumise aadress on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid_ projektor, televiisor, arvutid.

Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.

Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

Õppekava koostamise allikad:

Teema: Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

Töökeskkonna vaimse tervise analüüs. Sotsiaalministeerium. (2019)

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS. Juhend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikule. (2020)

Sotsiaalhoolekande seadus (2015). RT I, 21.04.2020, 39.(06.01.2020).

Riigikantselei, SA Kutsekoda (2013). Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid.

Toots, A., Malmstein, R. (2020). COVID kui võimaluste aken pikaajalise hoolduse reformile. Sotsiaaltöö, 3, 15–22.

Vesterdal,A. (1998). Tervis ja õendushooldus. Tartu.

-E.W.Slettahjell (2007).Käsiraamat hooldusõdedele. Tallinn

Teema: Majapidamistööde korraldamine

Tugiisikuteenus täiskasvanule. Juhend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikule. Sotsiaalkindlustusamet. (2020)

Asberg, M. jt (2011). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tartu: AS Atlex

Teema: Töö eakatega

Rooper, N., Logan, W.,W., Tierney, A., J. (1999). Õenduse alused. Tartu: Elmatar

Teema: Töö erivajadustega inimestega

Asberg, M. jt (2011). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tartu: AS Atlex

Jaanson;t. (2003). Haigete uurimismeetodid ja õendustegevus. Käsiraamat praktikumideks ettevalmistamisel. Tartu

Teema: Suhtlemine

Rankin, S.H., Stallings, K.D. (2006). Patsiendiõpetus. Tartu, Oü Greif

Rollnick, S. (2011). Motiveeriv intervjueerimine tervishoius. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda

Lehtsaar, T. (2010) Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused. TÜ http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/16493/suhtlemisraamat.pdf

M jt (2015) Hoolides ja hoolitsedes. Argo

https://www.tlu.ee/opmat/ts/TST7006/61_kuulmispuue.html

Teema: Esmaabi andmine

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhend 2015

Truhlár, A. jt (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4. Cardiac arrest in special circumstances

https://www.revespcardiol.org/en-european-resuscitation-council-guidelines-for-articulo-S1885585716300044

Teema: Infektsioonikontrolli põhialused

National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS

Hospitals in England. Journal of Hospital Infection.(2013)

ESCMID guidelines for the management of the infection control measures to reduce

transmission of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients. (2014)

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. (2009)

Damani, N. (2012). Manual of Infection Prevention and Control. Oxford University Press.

Weston, D. (2013). Fundamentals of Infection Prevention and Control. Wiley Blackwell.

Pille Märtin (2016) Isolatsiooniabinõud. Terviseamet. http://terviseamet.ee/nakkushaigused/meedikutele/tervishoiuteenuse-osutamisegaseotud-nakkused.html

Kätehügieeni juhend. Terviseamet 2014 http://terviseamet.ee/nakkushaigused/meedikutele/tervishoiuteenuse-osutamisegaseotud-nakkused.html

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhendid 2021

Teema: Tööergonoomika

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhend 2009

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Tatjana Popel

Töökogemus.
1. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Üldõde  01.2021 – … (hetkel töötan)
Üldõde üldkirurgia osakonnas

2. Almed teenused OÜ
Andragoog 08. 2013 – … (hetkel töötan)
Täiskasvanute koolitaja ilu- ja meditsiini valdkondades

3. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Abiõde 07. 2019 – 01.2021
Abiõde üldkirurgia osakonnas

4. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Hooldaja 01.2018 – 07.2019
Hooldaja üldkirurgia osakonnas

5. BLRT EKO OÜ
Asjaajaja/ökoloog 10. 2007 – 08.2010
Ohtlike jäätmetega seotud töö

6. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Hooldaja 06.2004 – 09. 2007
hooldaja erakorralise meditsiini osakonnas

Haridus.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2018 – 2021
Bakalaureus
Õenduse õppetool
Bakalaureusetöö teema „ ÕENDUSDOKUMENTATSIOONI KVALITEET LÄÄNE –
TALLINNA KESKHAIGLA NEFROLOOGIA OSAKONNAS “.

Euroülikool 2011 – 2012 (lõpetamata)
Magistriõpe
Keskkonnakaitse teaduskond

ECOMEN 2009 – 2011 (lõpetamata)
Bakalaureus
Tootmise juhtimine

Euroülikool 2005 – 2009
Bakalaureus
Keskkonnakaitse teaduskond
Bakalaureuse teema „Ohtlike jäätmete töötlemine, utiliseerimine, ladustamine ning jäätmevedu”

Tallinna Humanitaargümnaasium 1993 – 2005
Keskharidus

Keeled.
eesti keel: C1 – väga hea
inglise keel: B2 -hea
vene keel: C2 – emakeel
ukraina keel: B2 – hea

Oskused.
MS Excel, MS Word, MS Power Point, täiskasvanute koolitamine, suhtlemisoskus,
kuulamisoskus, juhtimisoskus, patsiendi eest hoolitsemine, meditsiinilise tegevuste teostamine.

Ootused.
Soovitud töö kategooria: õpetamine, juhtimine, meditsiinitöö
Ametid: õde, juhataja, koolitaja
Töö asukoht: Tallinn

Lisainfo.
Minust lähemalt
Kogenud ja sertifitseeritud üldõde. Töökogemus meditsiini valdkonnas nii hooldajana, kui ka
õena on 7 aastat pidevat tööd erakorralise meditsiini ja üldkirurgia osakondades. Regulaarselt
täiendan oma teadmiste ja oskuste taset. Olen lõpetanud Euroülikooli
keskkonnakaitse teaduskonna, oman bakalaureusekraadi. Lõputöö teemaks oli “Ohtlike
jäätmete töötlemine, utiliseerimine, ladustamine ning jäätmevedu” Samuti olen lõpetanud
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli, oman bakalaureusekraadi.
On suur õnn töötada alal, millest olen unistanud!

Julia Gramma

Vandeadvokaat, CORE Legal Advokaadibüroo

Rohkem informatsiooni https://www.corelegal.eu/meie-inimesed/julia-gramma/

Eesti Punane Rist

www.redcross.ee

Copyright © All rights reserved.