Hooldustöötaja, tase 3

Hooldustöötaja, tase 3

Hooldustöötaja – tase 3

Kestvus: 260 ak.tundi, millest 230 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 30 ak.t on iseseisev töö
Õppetasu: 2500 eur / osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Kirjeldus

HOOLDUSTÖÖTAJA                    

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolitajad: Tatjana Popel, Julia Gramma

Õppekeel: eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted

ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „HOOLDUSTÖÖTAJA“ (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele hooldustöötaja erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 1. Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada oma teadmisi ja oskusi erialases töös abivajajatega.

Tunneb  põhilisi tegureid, mis mõjutavad hoodlustöötaja tööd.

Tuleb toime hooldustöötaja tööülesannetega.

 1. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

– järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid;

-lähtub abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel;

-hoolitseb abivajaja füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiste eest, juhendab ja toetab teda;

-abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes;

-teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega;

-mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;

 1. Õpingute alustamise tingimused

Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud kellel on omandatud põhiharidus

Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel

Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 260 ak.tundi, millest 230 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 30 ak.t on iseseisev töö ja sisaldab 12 teemat.

 1. Teema. Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine Tunnid: 39 ak.t.                                           

1) Turvalise keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine.

2) Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.

3) Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.

4) Toitumise jälgimine.

5) Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.

6) Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.

7) Füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tegevuse taset aktiveerivate tegevuste toetamine.

8) Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.

9) Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.

10) Farmakoloogia alused.

11) Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.

12) Toimetulekut toetavate rehabilitatsiooni-, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine.

13) Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.

 1. Teema. Majapidamistööde korraldamine Tunnid: 8 ak.t.

1) Pesu- ja puhastusteenused.

2) Majapidamises vajalike tööde korraldamine.

 1. Teema. Töö eakatega Tunnid: 8 ak.t.

1) Füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine.

2) Igapäevaelus toimetuleku abistamine ja juhendamine.

3) Terviseprobleemide märkamine.

 1. Teema. Töö erivajadustega inimestega Tunnid: 8 ak.t

1) Probleemide hindamine ja nendele lahenduste leidmine.

2) Motiveerimine.

3) Abivahendite kasutamise juhendamine.

4) Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel.

 1. Teema. Suhtlemine Tunnid: 8 ak.t.

1) Probleemidega tegelemine ja lahendamine.

2) Suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes.

3) Konfliktsete olukordade märkamine ja neile lahenduse leidmine.

4) Suhtlemisviisi valimine.

5) Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.

6) Konfliktide ennetamine.

7) Probleemide lahendamine.

 1. Teema. Esmaabi andmine Tunnid: 16 ak.t.

1) Tervisliku seisundi määratlemine.

2) Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.

3) Elustamine.

 1. Teema. Infektsioonikontrolli põhialused Maht 8 ak.t.

1) Standardabinõud

2) Isolatsiooniabinõud

3) Hospitaalinfektsioonid ja nende vältimise võimalused

 1. Teema. Tööergonoomika Tunnid: 8 ak.t.

1) Tööohutus

2) Põhilised abivahendid

3) Töövõtted ja asendid

 1. Teema. Erialased õigusaktid Tunnid: 8 ak.t.

1) Õigusaktid, õigused ja kohustused hooldaja töös
2) Isikuandmete kaitse.

10. Teema. Praktika õppekeskkonnas Tunnid:16 ak.t.

11. Teema. Iseseisev töö Tunnid: 30 ak.t.

12. Teema. Praktika töökeskkonnas Tunnid: 100 ak.t.

Lõpueksam Tunnid: 3

KOKKU: 260 tundi (sh.iseseisev töö 30 ak.tundi), millest 230 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.                       

 1. Õppevorm ja meetod

Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 6 kuud õppeaasta jooksul.

Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 260 ak.tundi (sh. iseseisv töö 30 ak.tundi), millest 230 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 1. Hindamise põhimõtted
 • Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundidest osavõttu;
 • Teoreetilisi teadmisi testitakse kirjalikult ja hinnatakse viie palli süsteemis;
 • Praktilised oskused hinnatakse kirjaliku hinnanguga praktikajuhendajalt.
 • Kui töö ei ole arvestatud, antakse õpilasele võimalus korrata seda hiljem. Aeg kokkuleppel.
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% teooria tundidest, 100% praktika tundidest ja 75% iseseisva töö tundidest ning sooritas kõik õppekavas olevad arvestused ja praktilised tööd ning on sooritatud lõpueksami.

Lõputöö: Teooria: kirjalik test. Kursuse lõpetanule väljastatakse tunnistus koos õppeainete loetelu ja mahtudega.

 1. Õppekeskkond

Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

Koolituse toimumise aadress on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid_ projektor, televiisor, arvutid.

Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.

Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

Õppekava koostamise allikad:

Teema: Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

Töökeskkonna vaimse tervise analüüs. Sotsiaalministeerium. (2019)

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS. Juhend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikule. (2020)

Sotsiaalhoolekande seadus (2015). RT I, 21.04.2020, 39.(06.01.2020).

Riigikantselei, SA Kutsekoda (2013). Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid.

Toots, A., Malmstein, R. (2020). COVID kui võimaluste aken pikaajalise hoolduse reformile. Sotsiaaltöö, 3, 15–22.

Vesterdal,A. (1998). Tervis ja õendushooldus. Tartu.

-E.W.Slettahjell (2007).Käsiraamat hooldusõdedele. Tallinn

Teema: Majapidamistööde korraldamine

Tugiisikuteenus täiskasvanule. Juhend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikule. Sotsiaalkindlustusamet. (2020)

Asberg, M. jt (2011). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tartu: AS Atlex

Teema: Töö eakatega

Rooper, N., Logan, W.,W., Tierney, A., J. (1999). Õenduse alused. Tartu: Elmatar

Teema: Töö erivajadustega inimestega

Asberg, M. jt (2011). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tartu: AS Atlex

Jaanson;t. (2003). Haigete uurimismeetodid ja õendustegevus. Käsiraamat praktikumideks ettevalmistamisel. Tartu

Teema: Suhtlemine

Rankin, S.H., Stallings, K.D. (2006). Patsiendiõpetus. Tartu, Oü Greif

Rollnick, S. (2011). Motiveeriv intervjueerimine tervishoius. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda

Lehtsaar, T. (2010) Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused. TÜ http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/16493/suhtlemisraamat.pdf

M jt (2015) Hoolides ja hoolitsedes. Argo

https://www.tlu.ee/opmat/ts/TST7006/61_kuulmispuue.html

Teema: Esmaabi andmine

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhend 2015

Truhlár, A. jt (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4. Cardiac arrest in special circumstances

https://www.revespcardiol.org/en-european-resuscitation-council-guidelines-for-articulo-S1885585716300044

Teema: Infektsioonikontrolli põhialused

National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS

Hospitals in England. Journal of Hospital Infection.(2013)

ESCMID guidelines for the management of the infection control measures to reduce

transmission of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients. (2014)

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. (2009)

Damani, N. (2012). Manual of Infection Prevention and Control. Oxford University Press.

Weston, D. (2013). Fundamentals of Infection Prevention and Control. Wiley Blackwell.

Pille Märtin (2016) Isolatsiooniabinõud. Terviseamet. http://terviseamet.ee/nakkushaigused/meedikutele/tervishoiuteenuse-osutamisegaseotud-nakkused.html

Kätehügieeni juhend. Terviseamet 2014 http://terviseamet.ee/nakkushaigused/meedikutele/tervishoiuteenuse-osutamisegaseotud-nakkused.html

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhendid 2021

Teema: Tööergonoomika

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhend 2009

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Tatjana Popel

Kogenud ja sertifitseeritud üldõde. Töökogemus meditsiini valdkonnas nii hooldajana, kui ka õena on 7 aastat pidevat tööd erakorralise meditsiini ja üldkirurgia osakondades. Regulaarselt täiendan oma teadmiste ja oskuste taset. Olen lõpetanud Euroülikooli keskkonnakaitse teaduskonna, oman bakalaureusekraadi. Lõputöö teemaks oli “Ohtlike jäätmete töötlemine, utiliseerimine, ladustamine ning jäätmevedu” Samuti olen lõpetanudTallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli,  oman bakalaureusekraadi.

On suur õnn töötada alal, millest olen unistanud!

 

Copyright © All rights reserved.