Interaktiivne seminar: Isikuandmete kaitse

Kestvus: 6 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 4 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.    

Tasu: 140 eur

 

 

Kirjeldus

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

18.09.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:  Isikuandmete kaitse

Õppekava rühm: Seadusandlus

Koolitaja: Julia Gramma

  1. Üldsätted
    • ALR Arengukeskusekooli õppekava „Isikuandmete kaitse“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid.
    • Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

 1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50).

  • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Koolituse eesmärk:

Seminari eesmärk on tutvustada andmekaitse määruse nõudeid, ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid, milliseid andmeid ja mille alusel saab töödelda. Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. (Isikuandmete kaitse seadus1 02.03.2011 15:50 Lisatud jõustumise kuupäev. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lõige 4.§ 1.  Seaduse reguleerimisala ja eesmärk)

  1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

– rakendab oma teadmisi vastavuses andmekaitse määruse nõuetega, mis on seotud seadusandlusega

 4.Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel.

  1. Õppekava maht ja sisu 

Õppekava näeb ette 6 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 4 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.                                                                          
1. Andmekaitse reformi eesmärk, keda andmekaitse määruse puudutab?

2. Millistel alustel toimub isikuandmete töötlemine?

3. Milised on andmesubjekti õigused?

4. Kes peavad määrama andmekaitsespetsialisti?

5. Miks on mõjuhinnangut vaja ja mida ta sisaldab?

6. Mis on isikuandmetega seotud rikkumine ja kellele tuleb sellest teatada?

7. Isikuandmete kustutamise kohustus ja millal see tekib?

8. Vastutus kohustuste rikkumise eest

9. Iseseisev töö

Kokku: 6 ak.t

  1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 1 päevane koolitus.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

7.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

7.1 Õppija teadmisi hinnatakse testiga.

7.2 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine 100% kontakttundidest.

7.3 Kui osalemine koolitusel on 100% ja test on sooritatud vähemalt 60 % õigete vastustega, siis väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

7.4. Kui osalemine koolitusel on 100 % , kuid test ei ole sooritatud positiivselt, siis väljastatakse tõend.

8. Õppekeskkond

8.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

Koolituse toimumise aadressid on:

– vastavalt koolitaja nõudmisele

-Väike-Ameerika 8, Tallinn

– Zoom´i teel, Skype´i teel.

8.2 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

8.3 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

8.4 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 9. Õppematerjalid

9.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 10. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Julia Gramma