Matemaatika – Kokkuvõttev kordamine. 12 klass.

Kestvus: 60 ak.tundi  (sh. iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 50 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid
Õppetasu:

Kui grupis osaleb 5 – 12 inimest, on ühe akadeemilise tunni maksumus: 12 eur

Kui grupis osaleb 3 – 4 inimest, on ühe akadeemilise tunni maksumus: 14 eur

Koolitus toimub vene keeles. 

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk
ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige
20.11.2016

uuendatud 25.08.2023

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Matemaatika – Kokkuvõttev kordamine

Õppekava rühm:  Matemaatika

Koolitaja: Veronika Krištal (kõrgharidus).

Õppekeel on vene keel.

 1. Üldsätted
 • ALR Arengukeskusekooli Matemaatika koolituse õppekava „Matemaatika – Kokkuvõttev kordamine“(edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilaste matemaatikaalaste teadmiste täiendamiseks  ja süvendamiseks erakoolis. Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

 • arendada matemaatilist  mõtlemist
 • korrata matemaatika põhiteemasid gümnaasiumi (12 kl.) baasil,
 • süstematiseerida saadud teadmised,
 • õpetada rakendama  metodoloogilist lähenemist ülesannete lahendamisel jakontrolltööde ning eksamitööde kirjutamisel,

 3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Kirjutab matemaatika kontrolltöid positiivsetele tulemustele
 • Kasutab omandatud matemaatikaalaseid teadmisi oma igapäevases elus
 • Sooritab edukalt matemaatika eksami, mis vastab gümnaasiumi matemaatika riigieksami tasemele

4. Õpingute alustamise tingimused

 • Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi 12 klassi õpilased, täiskasvanud.
 • Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või tasu.

 5. Õppekava maht ja sisu

 • Õppekava näeb ette 60 ak.tundi  (sh. iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 50 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid ja sisaldab 12 teemat.

Тeema 1. Reaalarvud ja avaldised 4 ak.t

 • Tehted ruutjuurte ja astmetega
 • Avaldiste teisendamine
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 2. Protsente sisaldavad ülesanded 3 ak.t.

 • Lihtsad protsendid
 • Keerulised protsendid
 • Ülesanded sulamite, segude ja lahustega
 • Praktilised ülesanded

Теema 3. Võrrandid ja võrratused 3 ak. t.

 • Võrrandite ja võrratuste süsteemid
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 4. Тrigonomeetria 6 ak.t.

 • Trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamine
 • Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine
 • Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud
 • Täisnurksete ja kaldnurksete kolmnurkade lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 5. Eksponent- ja logaritmfunktsioon 4 ak.t.

 • Võrrandite ja võrratuste iseloomulikud tunnused
 • Logaritmide põhiomadused
 • Logaritmilised võrrandid ja võrratused
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Proovieksam
 • Praktilised ülesanded

Теema 6. Elementaarfunktsioonidnende omadused ja graafikud 4 ak.t.

 • Lineaarfunktsioon, pöördvõrdelisus
 • Ruutfunktsioon
 • Astmefunktsioon
 • Funktsiooni graafikute teisendamine. Funktsiooni uurimise skeem. Graafikute lugemine
 • Praktilised ülesanded

Теema 7. Arvujada 4 ak.t

 • Aritmeetilineprogressioon
 • Geomeetrilineprogressioon
 • Praktilise sisuga ülesannete lahendamine

Теema 8. Funktsiooni uurimine tuletise abil, ülesehitatud eskiisgraafikute abil 4 ak.t.

 • Diferenseerimise tehnika
 • Tangentsiaalne võrrand
 • Funktsioonide uurimine, graafilise eskiisi  ülesehitus
 • Ekstreemülesanded (optimaalne lahendus)
 • Praktilised ülesanded

Теema 9. Analüütilise geomeetria elemendid 4 ak.t.

 • Tasapinnalised ja ruumilised vektorid
 • Sirge ja ringjoone võrrand
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 10.  Integraal 4 ak.t.

 • Määratud ja määramata integraal
 • Kujundite pindala arvutamine
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 11. Stereomeetria 4 ak.t.

 • Hulktahukad
 • Pöördkeha
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 12. Тõenäosusteooriakirjeldava statistika elemendid 4 ak.t.

 • Põhilised kombinatoorsed operatsioonid
 • Sündmuse klassikaline tõenäosus.
 • Kirjeldava statistika põhilised elemendid
 • Dispersioon ja standardne kõrvalekalle
 • Ülesannete lahendamine
 • Proovieksam teine osa
 • Praktilised ülesanded

Eksam 2 ak/t

Iseseisev töö 10 ak/t

 1. Õppevorm ja meetod
 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 1-2 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 9 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 Hindamise põhimõtted

 • Koolituse lõpul sooritatakse eksam.
 • Eksami positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku eksami.
 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui eksami küsimustele on vähemalt 60 % õigeid vastuseid, siis väljastatakse eksami sooritanule tunnistus.
 • Kui eksami küsimustele on alla 60% õigeid vastuseid  või kes ei ole lõpueksamit sooritanud, neile väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadress on Väike – Ameerika 8, Kesklinn Tallinn, kab.207.
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

 • Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
 • Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

11.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Haridus ja töökogemus.

 • ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Veronika Krištal on kõrgharidus.

Ta on lõpetanud T.G.Ševchenko nimelise Vorošilovgradski pedagoogilise ülikooli 1981 aastal ja on omandanud matemaatika õpetaja eriala. Erialane staaz 42 aastat.

Copyright © All rights reserved.

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk
ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige
20.11.2016

uuendatud 25.08.2023

 ALR Arengukeskusekool

 Õppekava nimetus: Matemaatika – Kokkuvõttev kordamine

Õppekava rühm:     Matemaatika

Õpetaja:Veronika Krištal (kõrgharidus).

 1. Üldsätted
 • ALR Arengukeskusekooli Matemaatika koolituse õppekava „Matemaatika – Kokkuvõttev kordamine“(edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilaste matemaatikaalaste teadmiste täiendamiseks  ja süvendamiseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

 • arendada matemaatilist  mõtlemist
 • korrata matemaatika põhiteemasid gümnaasiumi (12 kl.) baasil,
 • süstematiseerida saadud teadmised,
 • õpetada rakendama  metodoloogilist lähenemist ülesannete lahendamisel jakontrolltööde ning eksamitööde kirjutamisel,

 3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Kirjutab matemaatika kontrolltöid positiivsetele tulemustele
 • Kasutab omandatud matemaatikaalaseid teadmisi oma igapäevases elus
 • Sooritab edukalt matemaatika eksami, mis vastab gümnaasiumi matemaatika riigieksami tasemele

4. Õpingute alustamise tingimused

 • Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi 12 klassi õpilased
 • Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või tasu.

 5. Õppekava maht ja sisu

 • Õppekava näeb ette 60 ak.tundi  (sh. iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 50 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid ja sisaldab 12 teemat.

Тeema 1. Reaalarvud ja avaldised 4 ak.t

 • Tehtedruutjuurte ja astmetega
 • Avaldiste teisendamine
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 2. Protsente sisaldavad ülesanded 3 ak.t.

 • Lihtsad protsendid
 • Keerulised protsendid
 • Ülesanded sulamite, segude ja lahustega
 • Praktilised ülesanded

Теema 3. Võrrandid ja võrratused 3 ak. t.

 • Võrrandite ja võrratuste süsteemid
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 4. Тrigonomeetria 6 ak.t.

 • Trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamine
 • Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine
 • Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud
 • Täisnurksete ja kaldnurksete kolmnurkade lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 5. Eksponent- ja logaritmfunktsioon 4 ak.t.

 • Võrrandite ja võrratuste iseloomulikud tunnused
 • Logaritmide põhiomadused
 • Logaritmilised võrrandid ja võrratused
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Proovieksam
 • Praktilised ülesanded

Теema 6. Elementaarfunktsioonidnende omadused ja graafikud 4 ak.t.

 • Lineaarfunktsioon, pöördvõrdelisus
 • Ruutfunktsioon
 • Astmefunktsioon
 • Funktsiooni graafikute teisendamine. Funktsiooni uurimise skeem. Graafikute lugemine
 • Praktilised ülesanded

Теema 7. Arvujada 4 ak.t

 • Aritmeetilineprogressioon
 • Geomeetrilineprogressioon
 • Praktilise sisuga ülesannete lahendamine

Теema 8. Funktsiooni uurimine tuletise abil, ülesehitatud eskiisgraafikute abil 4 ak.t.

 • Diferenseerimise tehnika
 • Tangentsiaalne võrrand
 • Funktsioonide uurimine, graafilise eskiisi  ülesehitus
 • Ekstreemülesanded (optimaalne lahendus)
 • Praktilised ülesanded

Теema 9. Analüütilise geomeetria elemendid 4 ak.t.

 • Tasapinnalised ja ruumilised vektorid
 • Sirge ja ringjoone võrrand
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 10.  Integraal 4 ak.t.

 • Määratud ja määramata integraal
 • Kujundite pindala arvutamine
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 11. Stereomeetria 4 ak.t.

 • Hulktahukad
 • Pöördkeha
 • Eksamiülesannete lahendamine
 • Praktilised ülesanded

Теema 12. Тõenäosusteooriakirjeldava statistika elemendid 4 ak.t.

 • Põhilised kombinatoorsed operatsioonid
 • Sündmuse klassikaline tõenäosus.
 • Kirjeldava statistika põhilised elemendid
 • Dispersioon ja standardne kõrvalekalle
 • Ülesannete lahendamine
 • Proovieksam teine osa
 • Praktilised ülesanded

Eksam 2 ak/t

Ieseisev töö 10 ak/t

Kokku: 60 ak/t (auditoorne ja praktiline töö on 50 ak.t, iseseisev töö 10 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod
 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 1-2 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 9 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppekeel on vene keel.
 • Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
 • Kokku kestab koolitus 60 akadeemilist tundi , sh iseseisev töö on 10 ak tundi.

 Hindamise põhimõtted

 • Koolituse lõpul sooritatakse eksam.
 • Eksami positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku eksami.
 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui eksami küsimustele on vähemalt 60 % õigeid vastuseid, siis väljastatakse eksami sooritanule tunnistus.
 • Kui eksami küsimustele on alla 60% õigeid vastuseid  või kes ei ole lõpueksamit sooritanud, neile väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend või tunnistus.

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadress on Väike – Ameerika 8, Kesklinn Tallinn, kab.207.
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

 • Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

11.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Haridus ja töökogemus.

 • ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajal Veronika Krištal on kõrgharidus. Ta on lõpetanud T.G.Ševchenko nimelise Vorošilovgradski pedagoogilise ülikooli 1981 aastal ja on omandanud matemaatika õpetaja eriala. Erialane staaz 35 aastat.

Copyright © All rights reserved.