Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused

Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused

Kestvus: 10 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi),millest 7 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: 50 eur / in

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee

Kirjeldus

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

12.03.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktorija Weinrank

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele, kes töötavad organisatsioonis, milline vajab arengukava koostamist. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

 • Anda esmased oskused arengukava koostamiseks
 • Aidata leida oma organisatsiooni Missioon, Visioon ja Väärtused
 • Õpetada kollektiivis ühiselt ja iseseisvalt  otsima väärtusi
 • Anda juhiseid sujuvaks koostööks kollektiivis
 • Õpetada, kuidas leida  kollektiivis ühiselt arengu eesmärgid
 • Suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle
 • Anda oskus rakendada koostatud arengukava põhimõtteid pikaajalises töös

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • koostab organisatsiooni Missioon, Visioon ja Väärtsused arengukava
 • rakandab arengukava põhimõtteid organisatsiooni töös
 • tunnetab oma kuuluvust kollektiivi
 • aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele kollektiivis
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, gümnaasiumi õpilased, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse või arve alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või arve.

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 10 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi),millest 7 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid, sisaldab 6 teemat.

5.1 Arengukava misioon, visioon, väärtused koostamine personaliga

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus                                                                           1 ak.t

1.2 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumistega                                                          2 ak.t

1.3 Missiooni koostamine –  kollektiivne töö gruppides                                                    1 ak.t

1.4 Visiooni koostamine – kollektiivne töö gruppides                                                       1 ak.t

1.5 Eesmärkide koostamine – kollektiivne töö gruppides                                                 1 ak.t

1.6 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus                                                               1 ak.t

1.7 Iseseisev töö                                                                                                                   3 ak.t

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks kollektiivis. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega koos sa töötad. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust. Töös kasutatakse grupi juhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetriat.

Kokku:                                                                                                                                 10 ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – tunniga koolitus.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 7 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 10 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi),millest 7 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid

7.  Hindamise põhimõtted

7.1.Koolituse lõpul:

 • Arengukava koostamine (Missioon, Visioon, Väärtused)

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

 • vastavalt koolitaja nõudmisele
 • Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit, televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajad:

Viktoria Wenrank . Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta olen läbi viinud individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala. *International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.