Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Kestvus: 70 ak.tundi (sh.iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 60 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: 980 eur/ osaleja

ALR Arengukeskus on Eesti Töötukassa partner

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.09.2019

uuendatud 3.05.2023.a.

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitaja: Natalja Roiko

Õppekeel on vene keel.

1.Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele (väikeettevõtjad, tegevust alustavad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, ettevõtete raamatupidajad)  erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Äritegevuses vajamineva seadusandluse tundmine.
 • Finantsaruandluse analüüsi oskus
 • Erinevate lepingute sõlmimise oskus.
 • Koolitus on praktilise suunaga
 • Anda koolituse läbinule vajalikud väikeettevõtte juhtimis- ja finantsalased oskused
 1. Õpiväljundid
 • Koostab väikeettevõtte majandusaruandeid
 • Täidab iseseisvalt maksudeklaratsioone, koostab majandusaasta aruande ja ettevõtte kasumiaruande
 • Mõistab rahalisi dokumente ja orienteerub rahavoogudes.
 • Teostab iseseisvalt dokumendihaldust
 • Tuleb toime väikeettevõtte juhtimisega.
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, ettevõtjad, äri ja halduse spetsialistid.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri .

 5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 70 ak.tundi (sh.iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 60 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Finantsanalüüsi alused ja maksustamine 35 ak.t  (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

1. Asetamine ja haldamine juhtimise arvestust.  Praktilised ülesanded.

2. Analüüs. Firma efektiivsusnäitajad.

3.  Eelarvestamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan– tegelik);

4.  Bilansi mõiste ja struktuur. Praktilised ülesanded.                                                

5.  Majandusoperatsioonid ja nende kajastamine.

6.  Praktilised näited ja ülesanded iseseisvaks tööks.

7.  Dokumendiringlus firmas. Praktilised ülesanded.                          

8. Arvestuse süsteemid ettevõtte aktiivide.

9. Kauba arvestuse meetodid  (FIFO meetod ja kaalutud keskmine maksumus) ja nende mõju finantsaruannetes.

10.  Algdokumendid. Praktilised ülesanded.

11. Seosed aruannete ja nende lisade vahel.

12. Ladu. Vara inventuur. Mahakandmisakt.

13. Dokumentide vormistamise praktilised ülesanded.

14. Erinevad lepingute liigid (üürileping, laenuleping, tööleping, töövõtuleping jne).

15. Omakapitali mõiste. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused. Finantseerimise viisid. Sponsorlus.

16.Iseseisev töö                                                                                                                                                               

 Kokku: 35 ak/t (sh. iseseisev töö 5 ak.tundi)

EV Maksualane seadusandlus 35 ak.t. (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

17. Käibemaks.  (käibe tekkimise koht, maksukohuslane ja mittemaksukohuslane) Praktilised ülesanded.

18. Töötasu ja maksud. Praktilised ülesanded.

19. Tulumaks. (erisoodustus, dividendide maksustamine, väljamaksed omakapitalist)

Praktilised ülesanded.

20. Mittemaksustatavad kulud; Praktilised ülesanded.

21. Juhi vastutus rikkumiste eest, mis on seotud maksustatavate väljamaksetega. Maksukontroll.

22. Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.

23. Iseseisev töö

Kokku: 35 ak/t (sh.iseseisev töö 5 ak.tundi)

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad ettevõtluse ja raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

 • Praktika

 Koolitus on 60% ulatuses praktilise iseloomuga. Teemad haakuvad praktiliste töödega ja reaalsete olukordade analüüsimisega.

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 1. Hindamise põhimõtted
 • Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundidest osavõttu;
 • Teoreetilisi teadmisi testitakse kirjalikult ja hinnatakse viie palli süsteemis;
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% tundidest ning sooritas kõik õppekavas olevad arvestused ja praktilised tööd ning on sooritatud lõputesti. Sellisel juhul väljastatakse tunnistus.

Tõend väljastatakse, kui õppija osales õppetöös mitte täies mahus ja hindamiskriteeriumid ei ole täidetud. Tõendil kajastub õppetööl osaletud tundide arv.

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn, Kesklinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid, TV materjalide elektrooniliselt vaatamiseks. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

10.2 Iga osaleja saab komplekti lepinguid, millised on firma tööks vajalikud.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

 1. Natalja Roiko

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool – Majandusarvestuse eriala 1995.a.

Tallinna Majanduskool –  Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2016.a.

Tallinna Majanduskool –  Lepingulised suhted väikeettevõttes 2017.a.

Tallinna Majanduskool –  Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2018.a.

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel. Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks. Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.09.2019

uuendatud 3.05.2023.a.

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitaja: Natalja Roiko

Õppekeel on vene keel.

1.Üldsätted

ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele (väikeettevõtjad, tegevust alustavad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, ettevõtete raamatupidajad)  erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

2. Koolituse eesmärk:

Õpitavate oskuste valdamine
Äritegevuses vajamineva seadusandluse tundmine.
Finantsaruandluse analüüsi oskus
Erinevate lepingute sõlmimise oskus.
Koolitus on praktilise suunaga
Anda koolituse läbinule vajalikud väikeettevõtte juhtimis- ja finantsalased oskused
Õpiväljundid
Koostab väikeettevõtte majandusaruandeid
Täidab iseseisvalt maksudeklaratsioone, koostab majandusaasta aruande ja ettevõtte kasumiaruande
Mõistab rahalisi dokumente ja orienteerub rahavoogudes.
Teostab iseseisvalt dokumendihaldust
Tuleb toime väikeettevõtte juhtimisega.
Õpingute alustamise tingimused

4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, ettevõtjad, äri ja halduse spetsialistid.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri .

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 70 ak.tundi (sh.iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 60 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Finantsanalüüsi alused ja maksustamine 35 ak.t  (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

1. Asetamine ja haldamine juhtimise arvestust.  Praktilised ülesanded.

2. Analüüs. Firma efektiivsusnäitajad.

3.  Eelarvestamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan– tegelik);

4.  Bilansi mõiste ja struktuur. Praktilised ülesanded.

5.  Majandusoperatsioonid ja nende kajastamine.

6.  Praktilised näited ja ülesanded iseseisvaks tööks.

7.  Dokumendiringlus firmas. Praktilised ülesanded.

8. Arvestuse süsteemid ettevõtte aktiivide.

9. Kauba arvestuse meetodid  (FIFO meetod ja kaalutud keskmine maksumus) ja nende mõju finantsaruannetes.

10.  Algdokumendid. Praktilised ülesanded.

11. Seosed aruannete ja nende lisade vahel.

12. Ladu. Vara inventuur. Mahakandmisakt.

13. Dokumentide vormistamise praktilised ülesanded.

14. Erinevad lepingute liigid (üürileping, laenuleping, tööleping, töövõtuleping jne).

15. Omakapitali mõiste. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused. Finantseerimise viisid. Sponsorlus.

16.Iseseisev töö

Kokku: 35 ak/t (sh. iseseisev töö 5 ak.tundi)

EV Maksualane seadusandlus 35 ak.t. (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

17. Käibemaks.  (käibe tekkimise koht, maksukohuslane ja mittemaksukohuslane) Praktilised ülesanded.

18. Töötasu ja maksud. Praktilised ülesanded.

19. Tulumaks. (erisoodustus, dividendide maksustamine, väljamaksed omakapitalist)

Praktilised ülesanded.

20. Mittemaksustatavad kulud; Praktilised ülesanded.

21. Juhi vastutus rikkumiste eest, mis on seotud maksustatavate väljamaksetega. Maksukontroll.

22. Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.

23. Iseseisev töö

Kokku: 35 ak/t (sh.iseseisev töö 5 ak.tundi)

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad ettevõtluse ja raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

Praktika

Koolitus on 60% ulatuses praktilise iseloomuga. Teemad haakuvad praktiliste töödega ja reaalsete olukordade analüüsimisega.

Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Hindamise põhimõtted
Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundidest osavõttu;
Teoreetilisi teadmisi testitakse kirjalikult ja hinnatakse viie palli süsteemis;
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% tundidest ning sooritas kõik õppekavas olevad arvestused ja praktilised tööd ning on sooritatud lõputesti. Sellisel juhul väljastatakse tunnistus.

Tõend väljastatakse, kui õppija osales õppetöös mitte täies mahus ja hindamiskriteeriumid ei ole täidetud. Tõendil kajastub õppetööl osaletud tundide arv.

Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn, Kesklinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid, TV materjalide elektrooniliselt vaatamiseks. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

10.2 Iga osaleja saab komplekti lepinguid, millised on firma tööks vajalikud.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Natalja Roiko

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool – Majandusarvestuse eriala 1995.a.

Tallinna Majanduskool –  Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2016.a.

Tallinna Majanduskool –  Lepingulised suhted väikeettevõttes 2017.a.

Tallinna Majanduskool –  Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2018.a.

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel. Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks. Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Copyright © All rights reserved.