Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Kestvus: 110 ak.tundi (sh.iseseisev töö 15 ak.tundi), millest 95 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Kestvus: 70 ak.t. Moodul 1. Finantsanalüüsi alused ja maksustamine 35 ak.t  (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd) ja Moodul 2. EV Maksualane seadusandlus 35 ak.t (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)
Õppetasu: 980 eur/ osaleja

Kestvus: 40 ak.t. Moodul 3. Juhiabi. Dokumendiringlus ettevõttes. 40 ak.t. (35 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)
Õppetasu: 390 eur/ osaleja

ALR Arengukeskus on Eesti Töötukassa partner

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.09.2019

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitaja: Natalja Roiko

Õppekeel on vene keel.

1.Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele (väikeettevõtjad, tegevust alustavad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, ettevõtete raamatupidajad)  erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Äritegevuses vajamineva seadusandluse tundmine.
 • Finantsaruandluse analüüsi oskus
 • Erinevate lepingute sõlmimise oskus.
 • Koolitus on praktilise suunaga
 • Koolituse  läbinul on olemas väikeettevõtte juhtimis- ja finantsoskused.
 1. Õpiväljundid
 • Oskab koostada väikeettevõtte majandusaruandeid.
 • Täidab iseseisvalt maksudeklaratsioone, koostab majandusaasta aruande ja ettevõtte kasumiaruande
 • Mõistab rahalisi dokumente ja oienteerub rahavoogudes.
 • Oskab iseseisvalt teostada  dokumendihaldust.
 • Planeerib ja organiseerib oma tööaega.
 • Tuleb toime väikeettevõtte juhtimisega.
 • Suudab töötada juhiabina.
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, ettevõtjad, äri ja halduse spetsialistid, sekretärid-asjaajajad, juhiabid.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri .

 5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 110 ak.tundi (sh. iseseisev töö 15 ak.tundi) ja sisaldab 30 teemat.

5.1.1 Moodul 1. Finantsanalüüsi alused ja maksustamine 35 ak.t  (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

1. Asetamine ja haldamine juhtimise arvestust.  Praktilised ülesanded.                      2 ak.t

2. Analüüs. Firma efektiivsusnäitajad.                                                                                2 ak.t

3.  Eelarvestamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan– tegelik);                 1 ak.t

4.  Bilansi mõiste ja struktuur. Praktilised ülesanded.                                                     2 ak.t

5.  Majandusoperatsioonid ja nende kajastamine.                                                                1 ak.t

6.  Praktilised näited ja ülesanded iseseisvaks tööks.                                                            1 ak.t

7.  Dokumendiringlus firmas. Praktilised ülesanded.                                                        2 ak.t

8. Arvestuse süsteemid ettevõtte aktiivide.                                                                            1 ak.t

9. Kauba arvestuse meetodid  (FIFO meetod ja kaalutud keskmine maksumus) ja nende mõju finantsaruannetes.    1 ak.t

10.  Algdokumendid. Praktilised ülesanded.                                                                                                          2 ak.t

11. Seosed aruannete ja nende lisade vahel.                                                                                                           3 ak.t

12. Ladu. Vara inventuur. Mahakandmisakt.                                                                                                         3 ak.t

13. Dokumentide vormistamise praktilised ülesanded.                                                                                        3 ak.t

14. Erinevad lepingute liigid (üürileping, laenuleping, tööleping, töövõtuleping jne).                                   3 ak.t

15. Omakapitali mõiste. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused. Finantseerimise viisid. Sponsorlus.      3 ak.t

Iseseisev töö                                                                                                                                                               5 ak.t

 Kokku: 35 ak/t (sh. iseseisev töö 5 ak.tundi)

 5.1.2 Moodul 2EV Maksualane seadusandlus 35 ak.t. (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

1. Käibemaks.  (käibe tekkimise koht, maksukohuslane ja mittemaksukohuslane) Praktilised ülesanded.  5 ak.t

2. Töötasu ja tulude maksud. Praktilised ülesanded.                                                                                                 3 ak.t

3. Tulumaks. (erisoodustus, dividendide maksustamine, väljamaksed omakapitalist)                                      2 ak.t

Praktilised ülesanded.                                                                                                                                                        5 ak.t

4. Mittemaksustatavad kulud; Praktilised ülesanded.                                                                                                 5 ak.t

5. Juhi vastutus rikkumiste eest, mis on seotud maksustatavate väljamaksetega. Maksukontroll.                   5  ak.t

6. Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.                                                                       5 ak.t

Iseseisev töö                                                                                                                                                                           5 ak.t

Kokku: 35 ak/t (sh.iseseisev töö 5 ak.tundi)

5.1.3 Moodul 3. Juhiabi. Dokumendiringlus ettevõttes. 40 ak.t. (35 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

 1. Dokumendihaldamine                                                                                                                                             4 ak.t
 2. Tööseadusandlus. Töölepingu koostamine. Töötasu arvestus.                                                                       4 ak.t
 3. Ametijuhendite koostamine. Praktilised ülesanded.                                                                                         4 ak.t
 4. Käskkirja, tõendi, korralduse, teate jne. vormistamine. Praktilised ülesanded.                                          4 ak.t
 5. Ärikirja koostamine. Praktilised ülesanded.                                                                                                        4 ak.t
 6. Dokumentide arhiveerimine.                                                                                                                                  4 ak.t
 7. Aja planeerimine (organiseerimine ja tööpäeva planeerimine)                                                                       4 ak.t
 8. Etikett                                                                                                                                                                           3 ak.t
 9. Ärikohtumise, visiidi, reisi korraldamine                                                                                                              4 ak.t

Iseseisev töö                                                                                                                                                                    5 ak.t

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad ettevõtluse ja raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

 • Praktika

 Koolitus on 60% ulatuses praktilise iseloomuga. Teemad haakuvad praktiliste töödega ja reaalsete olukordade analüüsimisega.

 Õppekava kokku: 110 ak.tundi (sh. iseseisev töö 15 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku: 110 ak.tundi (sh.iseseisev töö 15 ak.tundi), millest 95 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 1. Hindamise põhimõtted

 7.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktilised ülesanded

7.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.

7.3  Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine. Sellel kursusel kasutatakse suulist arvestust ja vajalik on osalemine 60 %  koolituse tundidel.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1. Täieliku põhiõppe  õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja   kirjaliku  arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta, kui koolitusel osalemine on vähemalt 50 % koolituse mahust.

                                                            

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn, Kesklinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid, TV materjalide elektrooniliselt vaatamiseks. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

10.2 Iga osaleja saab komplekti lepinguid, millised on firma tööks vajalikud.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

 1. Natalja Roiko

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool – Majandusarvestuse eriala 1995.a.

Tallinna Majanduskool –  Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2016.a.

Tallinna Majanduskool –  Lepingulised suhted väikeettevõttes 2017.a.

Tallinna Majanduskool –  Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2018.a.

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel. Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks. Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.09.2019

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitaja: Natalja Roiko

Õppekeel on vene keel.

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele (väikeettevõtjad, tegevust alustavad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, ettevõtete raamatupidajad)  erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.
 1. Koolituse eesmärk:
 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Äritegevuses vajamineva seadusandluse tundmine.
 • Finantsaruandluse analüüsi oskus
 • Erinevate lepingute sõlmimise oskus.
 • Koolitus on praktilise suunaga
 • Koolituse  läbinul on olemas väikeettevõtte juhtimis- ja finantsoskused.
 1. Õpiväljundid
 • Oskab koostada väikeettevõtte majandusaruandeid.
 • Täidab iseseisvalt maksudeklaratsioone, koostab majandusaasta aruande ja ettevõtte kasumiaruande
 • Mõistab rahalisi dokumente ja oienteerub rahavoogudes.
 • Oskab iseseisvalt teostada  dokumendihaldust.
 • Planeerib ja organiseerib oma tööaega.
 • Tuleb toime väikeettevõtte juhtimisega.
 • Suudab töötada juhiabina.
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, ettevõtjad, äri ja halduse spetsialistid, sekretärid-asjaajajad, juhiabid.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri .

 5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 110 ak.tundi (sh. iseseisev töö 15 ak.tundi) ja sisaldab 30 teemat.

5.1.1 Moodul 1. Finantsanalüüsi alused ja maksustamine 35 ak.t  (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

1. Asetamine ja haldamine juhtimise arvestust.  Praktilised ülesanded.                      2 ak.t

2. Analüüs. Firma efektiivsusnäitajad.                                                                                2 ak.t

3.  Eelarvestamine, planeerimine ja tulemuste jälgimine (plaan– tegelik);                 1 ak.t

4.  Bilansi mõiste ja struktuur. Praktilised ülesanded.                                                     2 ak.t

5.  Majandusoperatsioonid ja nende kajastamine.                                                                1 ak.t

6.  Praktilised näited ja ülesanded iseseisvaks tööks.                                                            1 ak.t

7.  Dokumendiringlus firmas. Praktilised ülesanded.                                                        2 ak.t

8. Arvestuse süsteemid ettevõtte aktiivide.                                                                            1 ak.t

9. Kauba arvestuse meetodid  (FIFO meetod ja kaalutud keskmine maksumus) ja nende mõju finantsaruannetes.    1 ak.t

10.  Algdokumendid. Praktilised ülesanded.                                                                                                          2 ak.t

11. Seosed aruannete ja nende lisade vahel.                                                                                                           3 ak.t

12. Ladu. Vara inventuur. Mahakandmisakt.                                                                                                         3 ak.t

13. Dokumentide vormistamise praktilised ülesanded.                                                                                        3 ak.t

14. Erinevad lepingute liigid (üürileping, laenuleping, tööleping, töövõtuleping jne).                                   3 ak.t

15. Omakapitali mõiste. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused. Finantseerimise viisid. Sponsorlus.      3 ak.t

Iseseisev töö                                                                                                                                                               5 ak.t

 Kokku: 35 ak/t (sh. iseseisev töö 5 ak.tundi)

 5.1.2 Moodul 2EV Maksualane seadusandlus 35 ak.t. (30 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

1. Käibemaks.  (käibe tekkimise koht, maksukohuslane ja mittemaksukohuslane) Praktilised ülesanded.  5 ak.t

2. Töötasu ja tulude maksud. Praktilised ülesanded.                                                                                                 3 ak.t

3. Tulumaks. (erisoodustus, dividendide maksustamine, väljamaksed omakapitalist)                                      2 ak.t

Praktilised ülesanded.                                                                                                                                                        5 ak.t

4. Mittemaksustatavad kulud; Praktilised ülesanded.                                                                                                 5 ak.t

5. Juhi vastutus rikkumiste eest, mis on seotud maksustatavate väljamaksetega. Maksukontroll.                   5  ak.t

6. Praktilised ülesanded ja testid. Maksudeklaratsioonide täitmine.                                                                       5 ak.t

Iseseisev töö                                                                                                                                                                           5 ak.t

Kokku: 35 ak/t (sh.iseseisev töö 5 ak.tundi)

5.1.3 Moodul 3. Juhiabi. Dokumendiringlus ettevõttes. 40 ak.t. (35 auditoorset ja praktilist tundi ning 5 ak.t iseseisvat tööd)

 1. Dokumendihaldamine                                                                                                                                             4 ak.t
 2. Tööseadusandlus. Töölepingu koostamine. Töötasu arvestus.                                                                       4 ak.t
 3. Ametijuhendite koostamine. Praktilised ülesanded.                                                                                         4 ak.t
 4. Käskkirja, tõendi, korralduse, teate jne. vormistamine. Praktilised ülesanded.                                          4 ak.t
 5. Ärikirja koostamine. Praktilised ülesanded.                                                                                                        4 ak.t
 6. Dokumentide arhiveerimine.                                                                                                                                  4 ak.t
 7. Aja planeerimine (organiseerimine ja tööpäeva planeerimine)                                                                       4 ak.t
 8. Etikett                                                                                                                                                                           3 ak.t
 9. Ärikohtumise, visiidi, reisi korraldamine                                                                                                              4 ak.t

Iseseisev töö                                                                                                                                                                    5 ak.t

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad ettevõtluse ja raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

 • Praktika

 Koolitus on 60% ulatuses praktilise iseloomuga. Teemad haakuvad praktiliste töödega ja reaalsete olukordade analüüsimisega.

 Õppekava kokku: 110 ak.tundi (sh. iseseisev töö 15 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku: 110 ak.tundi (sh.iseseisev töö 15 ak.tundi), millest 95 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 1. Hindamise põhimõtted

 7.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktilised ülesanded

7.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.

7.3  Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine. Sellel kursusel kasutatakse suulist arvestust ja vajalik on osalemine 60 %  koolituse tundidel.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1. Täieliku põhiõppe  õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja   kirjaliku  arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.

8.2. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta, kui koolitusel osalemine on vähemalt 50 % koolituse mahust.

                                                            

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn, Kesklinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid, TV materjalide elektrooniliselt vaatamiseks. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

10.2 Iga osaleja saab komplekti lepinguid, millised on firma tööks vajalikud.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

 1. Natalja Roiko

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool – Majandusarvestuse eriala 1995.a.

Tallinna Majanduskool –  Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2016.a.

Tallinna Majanduskool –  Lepingulised suhted väikeettevõttes 2017.a.

Tallinna Majanduskool –  Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2018.a.

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel. Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks. Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Copyright © All rights reserved.