Põhikooli matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus. 9 klass

Kestvus: 74 ak.tundi  (sh. iseseisev töö 20 ak.tundi), millest 54 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid
Õppetasu:

Kui grupis osaleb 5 – 12 inimest, on ühe akadeemilise tunni maksumus: 12 eur

Kui grupis osaleb 3 – 4 inimest, on ühe akadeemilise tunni maksumus: 14 eur

Koolitus toimub vene keeles. 

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk
ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige
14.08.2023

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Põhikooli matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekava rühm:  Matemaatika

Koolitaja: Veronika Krištal (kõrgharidus).

Õppekeel on vene keel.

 1. Üldsätted
 • ALR Arengukeskusekooli matemaatika koolituse  “Põhikooli matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus ” õppekava on alusdokument õpilaste 9 kl matemaatikaalaste teadmiste täiendamiseks ja süvendamiseks. Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolituse sihtgrupiks on põhikooli 9 klassi õpilased ja täiskasvanud, kes omavad põhiharidust.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel (Skype, Google Meet)

 2. Koolituse eesmärk:

– kinnistada põhikoolis omandatud matemaatika alased teadmised

– luua eeldused matemaatika eksami edukaks sooritamiseks

– anda õpilasele julgust ja kindlust eksami sooritamiseks

 3. Õpingute alustamise tingimused

 • Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või tasu.

 4. Õppekava maht ja sisu

 • Õppekava maht on  74 ak.tundi, millest 54 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid ning 20 ak.tundi on iseseisev töö.
Teema 1 Tehted astmetega. Aritmeetiline ruutjuur 2
Teema 2

 

 

Arvutamine ratsionaalarvudega. Protsentarvutus  

2

Teema 3

 

 

Korrutamise  ja tegurdamise valemid.

Algebraliste avaldiste samasuteisendused

 

6

Teema 4

 

Võrrandid (lineaar- ja ruutvõrrandid)

Võrrandisüsteemid

 

4

 

Teema 5

 

Tekstülesande lahendamine võrrandi või võrrandi süsteemi abil 4
Teema 6

 

Võrdeline ja pöördvõrdeline seos 2
Teema 7 Lineaarfunktsioon ja selle graafik 2
Teema 8 Ruutfunktsioon ja selle graafik 4
Teema 9 Kiirte teoreem. Sarnased kolmnurgad. Sarnased hulknurgad 4
Teema 10 Kolmnurkade võrdsus 2
Teema 11 Täisnurkne kolmnurk. Pythagorase teoreem.

Nurgafunktsioonid täisnurkses kolmnurgas

6

 

Proovieksam № 1 2
Teema 12 Nelinurgad. Ümbermõõt ja pindala 4
Teema 13 Ringjoon ja ring

Kesknurk ja piirdenurk, ringjoone kaar

2
Teema 14 Ruumilised kujundid (kuup, risttahukas, püstprisma, korrapärane püramiid, silinder, koonus, kera) 4
Teema 15 Statistiline kogum. Tõenäosus 2
  Proovieksam № 2 2
 1. Õppevorm ja meetod
 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 1-2 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 9 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

6.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend.

7. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadress on Väike – Ameerika 8, Kesklinn Tallinn, kab.207.
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projector, digitahvel, televiisorit, arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele

8. Õppematerjalid

 • Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
 • Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

9.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Haridus ja töökogemus.

 ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Veronika Krištal on kõrgharidus.

Ta on lõpetanud T.G.Ševchenko nimelise Vorošilovgradski pedagoogilise ülikooli 1981 aastal ja on omandanud matemaatika õpetaja eriala. Erialane staaz 44 aastat.

Copyright © All rights reserved.