Raamatupidaja. Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus.

Kestvus: 146 ak.tundi (sh.iseseisev töö 25 ak.tundi), millest 121 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: Moodul 1- 680 eur. Moodul 2 – 620 eur

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.04.2018

uuendatud 16.08.2022

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Raamatupidaja. 

Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitajad:  Jelena Isajeva, Natalja Roiko, Julia Gramma

Õppekeel on vene keel

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: Raamatupidaja. Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus. (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele raamatupidaja  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas. Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Koolituse tulemusena õppija mõistab ja korraldab iseseisvalt raamatupidamist.

3. Õpiväljundid

 • korraldab iseseisvalt raamatupidamist
 • kirjendab  majandustehinguid
 • arvestab töötasu ja maksud
 • koostab maksudeklaratsioone ja raamatupidamise aastaaruande
 • arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • tunneb tööks vajalikku seadusandlust

4. Õpingute alustamise tingimused

 •  Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

 5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 146 ak.tundi (sh.iseseisev töö 25 ak.tundi), millest 121 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. ja sisaldab 28 teemat.

5.1 Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. 77 akadeemilist tundi (sh. iseseisev töö 15 ak.t), millest 62 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. Jelena Isajeva, Natalja Roiko

 • Raamatupidamisarvestuse olemus ja tähendus.
 • Raamatupidamisarvestuse normatiivne reguleerimine.
 • Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid ja meetodid.
 • Raamatupidamise kontod ja kahekordne kirjendamine. Praktiline töö.
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine. Praktiline töö.
 • Raamatupidamise aruannete koostamise põhiprintsiibid.
 • Bilanss ja tema struktuur. Praktiline töö.
 • Käibevahendid . Praktiline töö           .
 • Põhivahendid. Amortisatsiooni arvestus .Praktiline töö.
 • Kohustused
 • Arveldused hankijate ja töövõtjatega. Praktiline töö.
 • Töötasu arvestus. Arveldused aruandvate isikutega. Praktiline töö.
 • Firma põhikapital
 • Tulude ja kulude arvestus. Rendi arvestus. Praktiline töö.
 • Bilansi koostamine. Praktiline töö.
 • Rahavoogude aruanne. Praktiline töö.
 • TSD koos lisadega koostamine ja käibedeklaratsioon. Praktiline töö.

Kokku : 77 akadeemilist tundi (sh.iseseisev töö 15 ak.t)

Õpiväljundid:

 • korraldab iseseisvalt raamatupidamist
 • kirjendab  majandustehinguid
 • arvestab töötasu ja maksud
 • koostab maksudeklaratsioone ja raamatupidamise aastaaruande

5.2 Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus. 69 ak/t (sh.iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 59 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. Jelena Isajeva, Natalja Roiko, Julia Gramma

 • Maksukorralduse seadus. Praktiline töö.
 • Töölepinguseadus
 • Käibemaksuseadus. Praktiline töö.
 • Tulumaksuseadus. Praktiline töö.
 • Sotsiaalmaksuseadus
 • Kogumispensionide seadus
 • Töötuskindlustuse seadus
 • Võlaõigusseadus

 Kokku: 69 ak/t (sh. iseseisev töö 10 ak.tundi)

Õpiväljundid:

 • arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • tunneb tööks vajalikku seadusandlust

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

5.4 Praktika

 Praktilises töös kinnistatakse teoreetilised teadmised. Praktiline töö annab praktilised oskused tulevaseks raamatupidamisalaseks tööks.

Võimalikud vakantsid:

 • Raamatupidaja asisstent
 • Raamatupidaja
 • Kui on oma firma, siis on võimalik ostetava raamatupidamise teenuse pealt kokku hoida ja iseseisvalt raamatupidamisarvestust pidada.

6. Õppevorm ja meetod

 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 7 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Hindamise põhimõtted

 • Õppija lõpetab mooduli suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktiliste ülesannete lahendamisega.
  Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse sooritatud testide alusel järgmiselt:

kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“

kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakseõpitulemust hindega «4»  „hea“.

kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.

kui õpilane on saanud «2» 0–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3»  (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kui õppija sooritab testi/testid positiivsele tulemusele, väljastatakse tunnistus vastavalt läbitud
  moodulitele.
 • Kui õppija õpitulemus (test või  arvestus) hinnatakse negatiivselt, siis väljastatakse õppijale koolitusel osalemise kohta tõend.                                                          

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadress on: Väike-Ameerika  8, Kesklinn, Tallinn
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

 • Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
 • Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Jelena Isajeva – Raamatupidaja
Haridus
Tallinna Polütehnilisse Instituut (tööstus- ja tsiviilehituse) 1985 aasta
Rahvusvahelise Raamatupidajate Assotsiatsiooni Kursused (IAS-IFRS)
Sisseaudiidi kursused

Kogemus
Aastatel 1991-1994 töötasin EV Bakaalkaupade Hulgikaubandus, ökonomist
Aastatel 1995-1997 töötasin AS KENNIS, raamatupidaja
Aastatel 1998-2000 töötasin FOOGT-GRUPP OÜ, pearaamatupidaja ( reisiteenused)
Aastatel 2000-2002 töötasin EAST-WEST CONSULTING, raamatupidaja
Aastatel 2003-2005 töötasin LILTO-GRUPP AS, pearaamatupidaja, finants direktor
Eesti Ameerika Ärikool, raamatipidamis kursused, koolitaja 2005-2006 aasta
Alates 2006 aastast osutan raamatupidamisteenuseid erinevatele ettevõtetele
Kogemus järgmistes tegevusvaldkondades: tootmine,kaubandus,turism,inkassoteenused,valveteenused ja muud.

Natalja Roiko

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool – Majandusarvestuse eriala 1995.a.

Tallinna Majanduskool –  Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2016.a.

Tallinna Majanduskool –  Lepingulised suhted väikeettevõttes 2017.a.

Tallinna Majanduskool –  Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2018.a.

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel. Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks. Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Rohkem informatsiooni https://www.corelegal.eu/meie-inimesed/julia-gramma/

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

30.04.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Raamatupidaja.

Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus.

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitajad:  Jelena Isajeva, Natalja Roiko, Julia Gramma

Õppekeel on vene keel

1. Üldsätted

ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: Raamatupidaja. Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus. (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele raamatupidaja  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas. Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

2. Koolituse eesmärk:

Õpitavate oskuste valdamine
Koolituse tulemusena õppija mõistab ja korraldab iseseisvalt raamatupidamist.

3. Õpiväljundid

korraldab iseseisvalt raamatupidamist
kirjendab  majandustehinguid
arvestab töötasu ja maksud
koostab maksudeklaratsioone ja raamatupidamise aastaaruande
arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivale seadusandlusele
tunneb tööks vajalikku seadusandlust

4. Õpingute alustamise tingimused

Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 146 ak.tundi (sh.iseseisev töö 25 ak.tundi), millest 121 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. ja sisaldab 28 teemat.

5.1 Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. 77 akadeemilist tundi (sh. iseseisev töö 15 ak.t), millest 62 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. Jelena Isajeva, Natalja Roiko

Raamatupidamisarvestuse olemus ja tähendus.                                                    1 ak.t
Raamatupidamisarvestuse normatiivne reguleerimine.                                       2 ak.t
Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid ja meetodid.                                      2 ak.t
Raamatupidamise kontod ja kahekordne kirjendamine. Praktiline töö.           4 ak.t
Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine. Praktiline töö.          4 ak.t
Raamatupidamise aruannete koostamise põhiprintsiibid.                                    3 ak.t
Bilanss ja tema struktuur. Praktiline töö.                                                                   7 ak.t
Käibevahendid . Praktiline töö           .                                                                           5 ak.t
Põhivahendid. Amortisatsiooni arvestus .Praktiline töö.                                         5 ak.t
Kohustused                                                                                                                         3 ak.t
Arveldused hankijate ja töövõtjatega. Praktiline töö.                                               4 ak.t
Töötasu arvestus. Arveldused aruandvate isikutega. Praktiline töö.                     5 ak.t
Firma põhikapital                                                                                                            2 ak.t
Tulude ja kulude arvestus. Rendi arvestus. Praktiline töö.                                     6 ak.t
Bilansi koostamine. Praktiline töö.                                                                              6 ak.t
Rahavoogude aruanne. Praktiline töö.                                                                        1 ak.t
TSD koos lisadega koostamine ja käibedeklaratsioon. Praktiline töö.                2 ak.t

Kokku : 77 akadeemilist tundi (sh.iseseisev töö 15 ak.t)

Õpiväljundid:

korraldab iseseisvalt raamatupidamist
kirjendab  majandustehinguid
arvestab töötasu ja maksud
koostab maksudeklaratsioone ja raamatupidamise aastaaruande

5.2 Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus. 69 ak/t (sh.iseseisev töö 10 ak.tundi), millest 59 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. Jelena Isajeva, Natalja Roiko, Julia Gramma

Maksukorralduse seadus. Praktiline töö.                                                          8 ak.t
Töölepinguseadus                                                                                                  8 ak.t
Käibemaksuseadus. Praktiline töö.                                                                    8 ak.t
Tulumaksuseadus. Praktiline töö.                                                                      7 ak.t
Sotsiaalmaksuseadus                                                                                             7 ak.t
Kogumispensionide seadus                                                                                  7 ak.t
Töötuskindlustuse seadus                                                                                     7 ak.t
Võlaõigusseadus                                                                                                      7 ak.t

Kokku: 69 ak/t (sh. iseseisev töö 10 ak.tundi)

Õpiväljundid:

arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivale seadusandlusele
tunneb tööks vajalikku seadusandlust

5.3 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine, mis suurendavad raamatupidamisalaste teadmiste baasi.

5.4 Praktika

Praktilises töös kinnistatakse teoreetilised teadmised. Praktiline töö annab praktilised oskused tulevaseks raamatupidamisalaseks tööks.

Õppekava kokku: 146 ak.tundi (iseseisv töö 25 ak.tundi) ), millest 121 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Võimalikud vakantsid:

Raamatupidaja asisstent
Raamatupidaja
Kui on oma firma, siis on võimalik ostetava raamatupidamise teenuse pealt kokku hoida ja iseseisvalt raamatupidamisarvestust pidada.

6. Õppevorm ja meetod

Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 7 kuud õppeaasta jooksul.
Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Hindamise põhimõtted

Õppija lõpetab mooduli suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktiliste ülesannete lahendamisega.
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse sooritatud testide alusel järgmiselt:

kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“

kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakseõpitulemust hindega «4»  „hea“.

kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.

kui õpilane on saanud «2» 0–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3»  (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kui õppija sooritab testi/testid positiivsele tulemusele, väljastatakse tunnistus vastavalt läbitud
moodulitele.
Kui õppija õpitulemus (test või  arvestus) hinnatakse negatiivselt, siis väljastatakse õppijale koolitusel osalemise kohta tõend.

9. Õppekeskkond

Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on: Väike-Ameerika  8, Kesklinn, Tallinn
Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Jelena Isajeva – Raamatupidaja
Haridus
Tallinna Polütehnilisse Instituut (tööstus- ja tsiviilehituse) 1985 aasta
Rahvusvahelise Raamatupidajate Assotsiatsiooni Kursused (IAS-IFRS)
Sisseaudiidi kursused

Kogemus
Aastatel 1991-1994 töötasin EV Bakaalkaupade Hulgikaubandus, ökonomist
Aastatel 1995-1997 töötasin AS KENNIS, raamatupidaja
Aastatel 1998-2000 töötasin FOOGT-GRUPP OÜ, pearaamatupidaja ( reisiteenused)
Aastatel 2000-2002 töötasin EAST-WEST CONSULTING, raamatupidaja
Aastatel 2003-2005 töötasin LILTO-GRUPP AS, pearaamatupidaja, finants direktor
Eesti Ameerika Ärikool, raamatipidamis kursused, koolitaja 2005-2006 aasta
Alates 2006 aastast osutan raamatupidamisteenuseid erinevatele ettevõtetele
Kogemus järgmistes tegevusvaldkondades: tootmine,kaubandus,turism,inkassoteenused,valveteenused ja muud.

Natalja Roiko

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool – Majandusarvestuse eriala 1995.a.

Tallinna Majanduskool –  Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale 2016.a.

Tallinna Majanduskool –  Lepingulised suhted väikeettevõttes 2017.a.

Tallinna Majanduskool –  Turunduse baaskursus väikeettevõtjale 2018.a.

Viin koolitusi läbi kahel suunal: raamatupidamisarvestus ja ettevõtlus. Teen õppematerjali muudatusi, võttes arvesse iga rühma vajadusi.Oma pedagoogilist tegevust alustasin 23-aastasena, töötades koolis gümnaasiumi õpilastega. Regulaarselt osalesin esinemistega õpetajate seminaridel, pedagoogilistes nõukogudes ja vanemate koosolekutel. Viimase 5 aasta jooksul teen aktiivselt koostööd mitme õppekeskusega, pakkudes omi programme ja töid. Olen alati avatud koostööle ja abile.Oma kutse- ja lektorina tegevuse tõttu olen erinevate seadustega kursis. Õppisin neid kvalifikatsiooni tõstmise kursustel ТМК-s ja iseseisvalt täiskasvanute jaoks kursuste läbiviimiseks ettevalmistamisel. Oma loengutes kasutan materjale ja isiklikku kogemust, mida adapteerin õppe-eesmärkide jaoks. Õpilaste poolt ülesannate täitmise protsessi pidev kontrollimine lubab mul õigeaegselt aidata õpilast, kui ta jäi grupist maha või ei saanud millestki aru.Lisaks loodud soodsale füüsilisele õppekeskkonnale kasutan auditooriumis erinevaid esemeid, mis tõmbavad õpilaste tähelepanu, aitavad keskenduda ümber ühelt ülesandelt teisele.

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Rohkem informatsiooni https://www.corelegal.eu/meie-inimesed/julia-gramma/

Copyright © All rights reserved.