Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Julia Gramma

Vandeadvokaat, CORE Legal Advokaadibüroo

Kestvus: 7 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 5 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Õppetasu: 140 eur/ osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee

Kirjeldus

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Õppekava rühm: Õigus

Koolitaja: vandeadvokaat Julia Gramma

Õppekeel on eesti ja vene keel.

Kinnitatud 18.09.2018, uuendatud 26.04.2021.

1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine(edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid

1.2 Õppekava kooskõlas erakooliseaduse

2. Koolituse aluseks olevad õigusaktid:

2.1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus või GDPR). Isikuandmete kaitse seadus (vastu võetud 12.12.2018).

2.2 Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2.3 Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

3. Koolituse eesmärk:

3.1 Seminari eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised andmekaitse alal, tutvustada andmekaitse määruse nõuetega ja isikuandmete töötlemise alustega ning selgitada, millised dokumendid peab ettevõttes olema isikuandmete nõuetele vastamiseks.

4. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • saab aru mis on isikuandmeid ja isikuandmete töötlemise aluseid;
 • oskab selgitada isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • teab, kes on isikuandmete töötlemise pooled ja teab nende õigustest ja kohustustest;
 • teab, kuidas vastata andmesubjekti nõuetele ja päringutele;
 • teab, millised dokumendid peab ettevõttes olema isikuandmete nõuetele vastamiseks,
 • teab, mis on isikuandmete rikkumine ja millistel juhtudel tuleb teavitada rikkumisest andmesubjekti ja AKI.

5. Õpingute alustamise tingimused

5.1 Koolituse/seminari sihtgrupiks on eraettevõtete juhid, juristid, IT-töötajad, personaalijuhid, klienditeenindajad ja kõik töötajad, kellel on juurdepääs isikuandmetele ja kes tegelevad isikuandmete

5.2 Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel.

6. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 7 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 5 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid ja sisaldab 12 teemat.

 • isikuandmete töötlemise terminid;
 • isikuandmete töötlemise pooled (töötleja, andmesubjekt, vastuvõtja)
 • isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted, mida iga organisatsiooni liige peab järgima;
 • andmesubjekti õigused, millal ja kuidas vastata andmesubjekti nõuetele;
 • töötlejate õigused ja kohustused;
 • isikuandmete kasutamine otseturunduseks;
 • cookie’de kasutamise tingimused;
 • kohustuslikud dokumendid, mida iga ettevõtte peab koostama;
 • millal tekkib kohustus määrata andmekaitse spetsialisti,
 • millal tekkib kohustus teha mõjuhinnangu ja mis on andmekitse audit;
 • nõuded isikuandmete edastamisel väljaspool EL;
 • mis on isikuandmete rikkumine ja millistel juhtudel tuleb teavitada rikkumisest andmesubjekti ja AKI.                                          

7. Õppevorm ja meetod

7.1 Koolitus toimub päevaõppes– 1 päevane koolitus.

7.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

7.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 7 akadeemilist tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 5 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid

8. Hindamise põhimõtted

8.1 Koolituse lõpul on koolituse lõpetanu teadlik andmekaitse nõuetest ja oskab oma teadmisi igapäevas töös kasutada.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

9.1 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest.

9.2 Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

10. Õppekeskkond

10.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

10.2 Koolituse toimumise aadressid vastavalt koolitaja nõudmiseele,

– Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

– Veebikeskkonnas (Zoom, Skype, Google Meet)

 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga, ruumides tagatud kaitsevahendid.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalid

11.1 Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Julia Gramma

Vandeadvokaat, CORE Legal Advokaadibüroo

Rohkem informatsiooni https://www.corelegal.eu/meie-inimesed/julia-gramma/

Copyright © All rights reserved.

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Õppekava rühm: Õigus

Koolitaja: vandeadvokaat Julia Gramma

Õppekeel on eesti ja vene keel.

Kinnitatud 18.09.2018, uuendatud 26.04.2021.

1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine(edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid

1.2 Õppekava kooskõlas erakooliseaduse

2. Koolituse aluseks olevad õigusaktid:

2.1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus või GDPR). Isikuandmete kaitse seadus (vastu võetud 12.12.2018).

2.2 Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2.3 Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

3. Koolituse eesmärk:

3.1 Seminari eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised andmekaitse alal, tutvustada andmekaitse määruse nõuetega ja isikuandmete töötlemise alustega ning selgitada, millised dokumendid peab ettevõttes olema isikuandmete nõuetele vastamiseks.

4. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • saab aru mis on isikuandmeid ja isikuandmete töötlemise aluseid;
 • oskab selgitada isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • teab, kes on isikuandmete töötlemise pooled ja teab nende õigustest ja kohustustest;
 • teab, kuidas vastata andmesubjekti nõuetele ja päringutele;
 • teab, millised dokumendid peab ettevõttes olema isikuandmete nõuetele vastamiseks,
 • teab, mis on isikuandmete rikkumine ja millistel juhtudel tuleb teavitada rikkumisest andmesubjekti ja AKI.

5. Õpingute alustamise tingimused

5.1 Koolituse/seminari sihtgrupiks on eraettevõtete juhid, juristid, IT-töötajad, personaalijuhid, klienditeenindajad ja kõik töötajad, kellel on juurdepääs isikuandmetele ja kes tegelevad isikuandmete

5.2 Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel.

6. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 7 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 5 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid ja sisaldab 12 teemat.

 • isikuandmete töötlemise terminid;
 • isikuandmete töötlemise pooled (töötleja, andmesubjekt, vastuvõtja)
 • isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted, mida iga organisatsiooni liige peab järgima;
 • andmesubjekti õigused, millal ja kuidas vastata andmesubjekti nõuetele;
 • töötlejate õigused ja kohustused;
 • isikuandmete kasutamine otseturunduseks;
 • cookie’de kasutamise tingimused;
 • kohustuslikud dokumendid, mida iga ettevõtte peab koostama;
 • millal tekkib kohustus määrata andmekaitse spetsialisti,
 • millal tekkib kohustus teha mõjuhinnangu ja mis on andmekitse audit;
 • nõuded isikuandmete edastamisel väljaspool EL;
 • mis on isikuandmete rikkumine ja millistel juhtudel tuleb teavitada rikkumisest andmesubjekti ja AKI.                                          

Kokku: 7 ak.t

7. Õppevorm ja meetod

7.1 Koolitus toimub päevaõppes– 1 päevane koolitus.

7.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

7.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 7 akadeemilist tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi), millest 5 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid

8. Hindamise põhimõtted

8.1 Koolituse lõpul on koolituse lõpetanu teadlik andmekaitse nõuetest ja oskab oma teadmisi igapäevas töös kasutada.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

9.1 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest.

9.2 Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

10. Õppekeskkond

10.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

10.2 Koolituse toimumise aadressid vastavalt koolitaja nõudmiseele,

– Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

– Veebikeskkonnas (Zoom, Skype, Google Meet)

 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga, ruumides tagatud kaitsevahendid.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalid

11.1 Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Julia Gramma

Vandeadvokaat, CORE Legal Advokaadibüroo

Rohkem informatsiooni https://www.corelegal.eu/meie-inimesed/julia-gramma/

Copyright © All rights reserved.