Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Seminari tasu: 120 евро

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

18.09.2018

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Isikuandmete kaitse

Õppekava rühm: Õigus

Koolitaja: Julia Gramma

Õppekeel on eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava „Isikuandmete kaitse“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid.
  • Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

 1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50).

 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2.Koolituse eesmärk:

 2.1 Seminari eesmärk on tutvustada andmekaitse määruse nõudeid, teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid, milliseid andmeid ja mille alusel saab töödelda. Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. (Isikuandmete kaitse seadus02.03.2011 15:50 Lisatud jõustumise kuupäev. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lõige 4.§ 1.  Seaduse reguleerimisala ja eesmärk)

 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

– rakendab oma teadmisi vastavuses andmekaitse määruse nõuetega, mis on seotud seadusandlusega

 Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 7 ak.tundi (sh iseseisv töö 2 tundi) ja sisaldab 9 teemat.

                                                                           
1. Andmekaitse reformi eesmärk, keda andmekaitse määruse puudutab?

2.Millistel alustel toimub isikuandmete töötlemine?

3. Milised on andmesubjekti õigused?

4. Kes peavad määrama andmekaitsespetsialisti?

5. Miks on mõjuhinnangut vaja ja mida ta sisaldab?

6. Mis on isikuandmetega seotud rikkumine ja kellele tuleb sellest teatada?

7. Isikuandmete kustutamise kohustus ja millal see tekib?

8. Vastutus kohustuste rikkumise eest

9. Iseseisev töö

Kokku:                                                                                                                        7 ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 1 päevane koolitus.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 7 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 7 ak.t , sh iseseisev töö on 2 ak.tundi.

 7. Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Koolituse lõpetanu on teadlik andmekaitse nõuetest.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

 • Koolituse toimumise aadressid on:

– vastavalt koolitaja nõudmisele

– Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

– Tallinna Õpetajate Maja, Rajekoja plats 14

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

18.09.2018

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Isikuandmete kaitse

Õppekava rühm:        Õigus

Õpetaja:                      Julia Gramma

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava „Isikuandmete kaitse“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid.
  • Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

 1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50).

 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 Koolituse eesmärk:

 2.1 Seminari eesmärk on tutvustada andmekaitse määruse nõudeid, teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid, milliseid andmeid ja mille alusel saab töödelda. Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. (Isikuandmete kaitse seadus02.03.2011 15:50 Lisatud jõustumise kuupäev. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lõige 4.§ 1.  Seaduse reguleerimisala ja eesmärk)

 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

– rakendab oma teadmisi vastavuses andmekaitse määruse nõuetega, mis on seotud seadusandlusega

 

 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 7 ak.tundi (sh iseseisv töö 2 tundi) ja sisaldab 9 teemat.

                                                                             
1.1 Andmekaitse reformi eesmärk, keda andmekaitse määruse puudutab?

1.2 Millistel alustel toimub isikuandmete töötlemine?

1.3 Milised on andmesubjekti õigused?

1.4 Kes peavad määrama andmekaitsespetsialisti?

1.5 Miks on mõjuhinnangut vaja ja mida ta sisaldab?

1.6 Mis on isikuandmetega seotud rikkumine ja kellele tuleb sellest teatada?

1.7 Isikuandmete kustutamise kohustus ja millal see tekib?

1.8 Vastutus kohustuste rikkumise eest

1.9 Iseseisev töö

Kokku:                                                                                                                        9 ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 1 päevane koolitus.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 7 ak.t , sh iseseisev töö on 2 ak.tundi.

 7. Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Koolituse lõpetanu on teadlik andmekaitse nõuetest.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

 • Koolituse toimumise aadressid on:

– vastavalt koolitaja nõudmisele

– Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

– Tallinna Õpetajate Maja, Rajekoja plats 14

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.