Kraanade ja telfrite remondi spetsialist / tehnik

Kraanade ja telfrite remondi spetsialist / tehnik

Kestvus: 119 ak.tundi (sh.iseseisev töö 35 ak.tundi), millest 84 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

Õppetasu: 1525 eur/ osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

15.12.2020

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Kraanade ja telfrite remondi spetsialist / tehnik

Õppekava rühm: mehaanika ja metallitöö

Õpetaja: Dmitri Tihhonov

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava  Kraanade ja telfrite remondi spetsialist / tehnik”  (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

2.1  Kursus võimaldab anda teadmisi ja oskusi tõstekraanade ning telfrite remonditöödeks ning hoolduseks.
Baaskoolituse eesmärk on jagada teadmisi tõsteseadmete remondi kohta, sest selles valdkonnas ei ole piisavalt spetsialiste.

 3. Õpiväljundid

3.1 Õpilane omandab teadmisi:
– tunneb Töötervishoiu ja tööohutuse seadust

– teab, milline tõstemehhanism peab läbima auditi ja kui sageli

– teab, millised on nõudmised  seadmete kasutajale, seadmete kasutaja üle järelevalvet teostavale isikule

– teab nõudmisi auditit läbiviivale isikule

– peab kinni ohutustehnika nõuetest tõstemehhanismidega töötamisel

– tunneb tõstemehhanismide terminoloogiat ja liike

– organiseerib ohutult kliendi juures tõstemehhanismide remonttöid

– koostab remondi kohta dokumentatsiooni

– suudab läbi viia tõstemehhanismide katsetusi ja hooldust

– on tuttav tõstemehhanismide põhiliste purunemiste põhjustega ja nende likvideerimisega

– kasutab erinevate tootjate tõstemehhanismide instruktsioone ja spetsifikatsioone

4.Õpingute alustamise tingimused

4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud:

 • mehaanikud
 • elektrikud
 • tehnikumi lõpetanud
 • polütehnikumi lõpetanud
 • ülikooli lõpetanud

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu või  koolitustellimuse alusel .

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 119 ak.tundi (s.h.iseseisev töö 35 ak.tundi) ja 84 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.

Moodul 1 Põhimõisted, õigusaktid – 24 ak.t. ja iseseisev töö 5  ak.t.

 • Informatsiooni täiendavad allikad                                                                                                          1 ak.t.
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet                                                                                          1 ak.t.
 • Seadme ohutuse seadus                                                                                                                             8 ak.t.
 • Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele                    4 ak.t.
 • Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku ja selle kompetentsusele tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõu                                2 ak.t.
 • Kraanade audit                                                                                                                                             1 ak.t.
 • Organisatsioonid, kus antakse välja pädevustunnistusi.                                                                     1 ak.t.
 • Mehhanismide paigaldamine, remont                                                                                                     2 ak.t.
 • Keevitustööde sertifitseerimine                                                                                                                 1 ak.t.
 • Mehhanismide hooldus                                                                                                                               1 ak.t.
 • Aktide koostamine. Web-leheküljed Mtr.mkm.ee, kiwa.com –                                                          2 ak.t.
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                  5 ak.t

Moodul 2 Tööohutus – 16 ak.t. ja  iseseisev töö 7  akt.

 • Märguanded, signaalide andmise kord                                                                                                     3 ak.t.
 • Tööohutusnõuete rikkumise näiteid                                                                                                          1 ak.t.
 • Tööohutuse põhinõuded                                                                                                                               1 ak.t.
 • Ohutu töö objektil                                                                                                                                           1 ak.t.
 • Tulekahju oht, plahvatuse oht, müra ja vibratsioon                                                                                1 ak.t.
 • Töötaja isikukaitsevahendid                                                                                                                         1 ak.t.
 • Ohutusnõuded kraanaga töötamisel (kraana kasutaja)                                                                          2 ak.t.
 • Ohutusnõuded remondi- ja hooldustöödel                                                                                               2 ak.t.
 • Ohutusnõuded katsetuste läbiviimisel                                                                                                       2 ak.t.
 • Tüüpilised traumad töötamisel tõstemehhanismidega                                                                          2 ak.t.
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                     7 ak.t

Moodul 3. Kraanade ehitus ja liigid – 14 ак.t. ja  iseseisev töö 7  ak.t.

 • Põhimõisted                                                                                                                                                     1 ak.t.
 • Mis on tõstemehhanism ja tema liigid                                                                                                       1 ak.t.
 • Sildkraana                                                                                                                                                        1 ak.t.
 • Konsoolkraana, kergekaalulised kraanasüsteemid                                                                                 1 ak.t.
 • Telfrid, talid, pukk-kraana, tornkraana                                                                                                     3 ak.t.
 • Raudtee kraana, portaalkraana, autokraana                                                                                             2 ak.t.
 • Kraanade tootjad, kraanade tehnilised parameetrid                                                                               2 ak. t.
 • Tõstemehhanismide konksud                                                                                                                       1 ak. t
 • Lastihaaramisseaded ja tropid, toiteliinid, kraanateed, raskuste klassifikatsioon                           2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                     7 ak.t

Moodul 4. Töö klientidega objektil –  6 ak.t.  ja  iseseisev töö 5 ak.t.

 • Käitumine objektil                                                                                                                                         1 ak.t.
 • Psühholoogia                                                                                                                                                  1 ak.t.
 • Põhjuste väljaselgitamine, mille tõttu tekkis rikke                                                                                 1 ak.t.
 • Läbirääkimised kliendiga                                                                                                                             2 ak.t.
 • Kraana kasutamise eest vastutav isik tootmises. Üldinformatsioon kraana kohta                          1 ak.t.
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                    5 ak.t

Moodul 5. Praktika – 24 ak.t. . ja  iseseisev töö 11  ak.t.

 • Erinevate kraanade monteerimise skeemid                                                                                               8 ak.t.
 • Erinevate tootjate siirdevankrid – paigaldusskeemid                                                                             8 ak.t.
 • Rikete analüüs                                                                                                                                                 8 ak.t.
 • Iseseisev töö –                                                                                                                                                 11 ak.t.

Võimalikud vakantsid : Kraanade ja tõstukite remondi spetsialist / tehnik

Vajalikud viited:

www.abuscranes.com

www.swfkrantechnik.com

www.konecranes.com

www.gis-ag.ch

www.erikkila.com

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-5 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2,5 kuud ja õhtuõpe kuni 5 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppekeel on vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab 119 ak.tundi (s.h.iseseisv töö 35 ak.tundi) ja 84 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.

7. Hindamise põhimõtted

7.1       Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundides osavõttu;

7.1.1 Koolituse lõpul sooritatakse kirjalik test. Testi läbimiseks peab olema 60 %.le küsimustest vasatatud õigesti. Kokku on 20 küsimust.

7.1.2  Praktilised oskused saavad suulise hinnangu kõikidel praktika tundidel, igale tööle tehtud kirjalik retsensioon õpetaja poolt säilitakse koolis;

Praktika töö kontrollitakse lõputööl, mis hinnatakse kümneballilise süsteemi järgi;

Kui töö ei ole arvestatud, antakse õpilasele võimalus korrata seda hiljem. Aeg kokkulepel.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1 Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% teooria tundidest, 90% praktika tundidest ja 75% iseseisvatöö ning sooritas kõik õppekavas olevad arvestused ja praktilised tööd ning on sooritatud lõputöö ja siis väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.               

8.2 Kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud, väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn.

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid, ning vajalikud vahendeid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja: Dmitri Tihhonov

Haridus:

– Tallinna Tehnikaülikool  – magister

– pädevustunnistus – järelevaataja. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid.

– pädevustunnistus – paigaldamine. Sild-, pukk-, konsool-, statsionaarne nool-, raudtee-, liikurnool-, torn- ja portaalkraana, lift, kaubalift, platvorm-, kabiiniga ehitus-, hüdro- ja korvtõstuki kasutamise järelevaataja.

– pädevustunnistus – tehnilised normid.  Sild-, pukk-, konsool-, statsionaarne nool-, raudtee-, liikurnool-, torn- ja portaalkraana, lift, kaubalift, platvorm-, kabiiniga ehitus-, hüdro- ja korvtõstuki kasutamise paigaldamine

2017 aastal läbisin koolituse  Saksamaal SWF Krantechnik kraanade remondi alal  www.swfkrantechnik.com

2007-2013a – TTÜ ehitusinsener-magister, ehitusteaduskond: eriala tööstus- ja tsiviilehitus, ehitusmajandus ja juhtimine

Alates 2015a. – ettevõtte Robbyo Cranes Industry www.rci.ee omanik ja tegevjuht

2015 aastal olen läbinud kursused Poolas – kraanade remont ja hooldus

Arvan, et edu võtmeks on enda pidev arendamine ja teadmiste täiendamine.

Copyright © All rights reserved.