Töökeskkonnaspetsialist

Kestvus: õppekava kogumaht on 30 ak.tundi, millest 26 ak.t. on auditoorne teoreetiline ja praktiline õpe ning 4 ak.t. iseseisev töö.

Õppetasu: 200 eur/ osaleja

ALR Arengukeskus on Eesti Töötukassa partner

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee

Kirjeldus

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

27.11.2023

ALR Arengukeskusekool

Õppesuund: Hügieen ja tervishoid

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava nimetus: Töökeskkonnaspetsialist

Koolitaja: Kristel Viire

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli õppekava „Töökeskkonnaspetsialist“ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Koolitus on kooskõlas Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega ning Tööinspektsiooni nõuetega.
  • Õppekava lähtub Erakooliseadusest ja Täiskasvanute koolituse seadusest.
 1. Koolituse sihtrühm ja eesmärk

 2.1. Koolituse sihtrühmaks on spetsialistid, nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes. Samuti ka kõik teised inimesed, kellel on huvi töökeskkonnaspetsialisti ameti vastu.

2.2. Koolituse tulemusena omab koolitusel osalenu töökeskonnaalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ohutu töökeskkonna tagamiseks.

 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

– on teadlik töökeskkonna ohuteguritest ja oskab neid vältida

– koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes

– koostab riskianalüüsi

4.Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolitusel osaleja peab olema vähemalt 18 aastane

4.2. Õppija alustab õpinguid kirjaliku lepingu, koolitustellimuse või kinnituskirja alusel.

4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

4.4. Veebikoolituse läbimiseks on vajalik mikrofoni ja kaameraga arvuti ning elementaarne arvuti kasutamise oskus.

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava kogumaht on 30 ak.tundi, millest 26 ak.t. on auditoorne teoreetiline ja praktiline õpe ning 4 ak.t. iseseisev töö.

Teemad:

I Koolituspäev 7 ak.tundi, iseseisev töö 1 ak.t.
1. Töökeskkonna-alased mõisted
2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja
seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
3. Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus
4. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded.
Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö
5. Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
6. Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes
7. Esmaabi korraldus ettevõttes
II Koolituspäev 7 ak.tundi, iseseisev töö 1 ak.t.
8. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
8.1. füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus, sisekliima) ja nende mõju töötaja
tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused
8.2.  keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele
8.3. bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele
8.4.  füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja
nende mõju töötaja tervisele.
9.  psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid.
III Koolituspäev 6 ak.tundi, iseseisev töö 1 ak.t.
10. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete
kasutamise nõuded töökohal. Tööolme. Töökohtade kohandamine
11. Tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju
ohjamiseks, tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud
12. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine,
uurimine ja registreerimine.
IV Koolituspäev 6 ak.tundi, 2 ak.tundi on sealhulgas praktiline töö, iseseisev töö 1 ak.t.

13. Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite
mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid. Praktiline töö.
14. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töötajate riskigruppidega
(alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
Praktiline töö.
15. Sisekontrolli korraldus ettevõttes
16. Kontrolltest

 1. Õppevorm ja meetod 

6.1 Koolitus toimub päeva- või õhtuõppes.

6.2 Õppekeel on eesti või vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi auditoorselt või veebis (Zoom või Skype keskkonnas)

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Päevane koolitus kestab neli päeva, üks päev kestab 6 kuni 7 akadeemilist tundi. Õhtune koolitus kestab seitse päeva, üks päev kestab max 4 akadeemilist tundi.

 1. Hindamise meetod ja kriteerium.

7.1 Õppija teadmisi hinnatakse koolituse lõpul kontrolltestiga.

7.2 Kui test on sooritatud vähemalt 75 % õigete vastustega, siis loetakse test edukalt sooritatuks

7.3. Kui õigete vastuste protsent jääb alla 75 %, siis ei ole test sooritatud.

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

8.1. Õppekava loetakse omandatuks kui kontrolltest on läbitud edukalt.

8.2. Testi eduka sooritamise puhul väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

8.3. Kui test ei ole sooritatud,  siis väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

 1. Õppekeskkond 

9.1 Koolituse toimumise kohad on:

– vastavalt koolitaja nõudmisele

– Väike-Ameerika 8, Tallinn

– Zoom keskkonnas või Skype keskkonnas

9.2 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja ventilatsiooniga.

9.3 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.4 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolitaja poolt koostatud. Materjalid jagatakse osalejale elektrooniliselt või paberkandjal.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Kristel Viire

Olen lõpetanud St.Peterburgi Riikliku Sanitaar-Hügieeni Meditsiini Instituudi ja hariduselt arst-hügieenik, epidemioloog.

Alates 1993 a olen  tegelenud põhiliselt töötervishoiu- ja tööohutuse, toiduhügieeni ja esmaabi valdkondades kõikvõimalikes erinevates riiklikes institutsioonides ning alates 2000 a samades valdkondades erasektoris teenuseosutaja ja alates 1997 a olen samades valdkondades olnud ka koolitaja.

Valdan vabalt  nii eesti kui vene keelt.