Семинар «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ“

Семинар «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ“

20 сентября с 9:30 до 14:30 в Tallinna Õpetajate Maja, Vene 5, Tallinn

Семинар проводит присяжный адвокат Юлия Грамма — Адвокатское бюро Deloitte Legal

Стоимость семинара: 120 евро

Описание

Семинар проводит присяжный адвокат Юлия Грамма — Адвокатское бюро DELOITTE LEGAL

Организатор ALR ARENGUKESKUS

Стоимость семинара: 120 евро.  

Постановление ЕС о ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (GDPR) вступило в силу.

Как прошла адаптация, и справляются ли компании с новыми требованиями?

Цель обучения ознакомить участников семинара с требованиями по защите персональных данных, понять, обсудить основания обработки данных клиентов и работников, какие данные на каком основании можно собирать. Обсудим права субъектов данных и условные выполнения этих требований, чтобы соответствовать нормам закона и быть надежным партнером для своих клиентов.

Также мы коснемся темы, связанной с передачей данных третьим лицам, обсудим, что такое договор об обработке персональных данных, какие условия он должен содержать, чтобы обеспечить надежные отношения и обработку данных между ответственным уполномоченным обработчиком данных.

Целевой группой данного обучения являются все лица, которые в связи с профессиональной коммерческой или трудовой деятельностью собирают, передают или иным образом обрабатывают и используют персональные данные клиентов.

Ждем на семинар представителей:

— IT-компаний и компаний, оказывающие услуги через интернет

— компаний, собирающие клиентские базы, специалистов по персоналу, бухгалтеров

— медицинские учреждения

— компании, предлагающие услуги связи

— образовательные учреждения

— руководители фирм

— компаний, которые собирают персональные данные о своих клиентах в связи с выполнением требований закона или условий договора:

— страховые компании

— компании, ведущие кредитную деятельность

— компании, оказывающие услуги или продающие товары через интернет

Темы семинара:

— цель реформы, кого касаются требования по защите персональных данных

— что такое персональные данные, деликатные данные

— договор об обработке персональных данных

—  в каких случаях возникает право собирать и обрабатывать персональные данные, требования и правовые основания

— требования к внутренней документации компаний, собирающих и обрабатывающих персональные данные

— в каких случаях в компании должен быть назначен специалист по надзору за соблюдением требований по защите данных, его полномочия

— права лиц, в отношении которых ведется сбор данных, право требовать доступ к его личным данным, право на перенос данных

— в каких случаях возникает обязанность по удалению данных и что означает право «быть забытым»

— ответственность за нарушение требований, полномочия Инспекции по защите персональных данных

Лица, зарегистрировавшиеся на лекцию, имеют возможность задать свои вопросы или интересующие их вопросы, чтобы подробнее рассмотреть эти темы на лекции.

По окончанию семинара выдаётся сертификат!

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте центра ALR Arengukeskus в разделе регистрация: https://alr.sneg.ee/ru/registracija/, info@alr.ee или по тел. 5669 0105, 5551 1841

По оплате семинара подтверждаем участие! Количество мест ограничено: 25 участников

*Плата за участие возвращается в случае отмены за 5 дней до начала семинара, позже аннулирование оплаты невозможно.

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

18.09.2018

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Isikuandmete kaitse

Õppekava rühm:        Õigus

Õpetaja:                      Julia Gramma

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava „Isikuandmete kaitse“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid.
  • Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

 1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50).

 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 Koolituse eesmärk:

 2.1 Seminari eesmärk on tutvustada andmekaitse määruse nõudeid, teha selgeks  ettevõtte klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise aluseid, milliseid andmeid ja mille alusel saab töödelda. Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. (Isikuandmete kaitse seadus1 02.03.2011 15:50 Lisatud jõustumise kuupäev. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lõige 4.§ 1.  Seaduse reguleerimisala ja eesmärk)

 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

— rakendab oma teadmisi vastavuses andmekaitse määruse nõuetega, mis on seotud seadusandlusega

 

 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid koolitustellimuse alusel.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 7 ak.tundi (sh iseseisv töö 2 tundi) ja sisaldab 9 teemat.

                                                                             
1.1 Andmekaitse reformi eesmärk, keda andmekaitse määruse puudutab?

1.2 Millistel alustel toimub isikuandmete töötlemine?

1.3 Milised on andmesubjekti õigused?

1.4 Kes peavad määrama andmekaitsespetsialisti?

1.5 Miks on mõjuhinnangut vaja ja mida ta sisaldab?

1.6 Mis on isikuandmetega seotud rikkumine ja kellele tuleb sellest teatada?

1.7 Isikuandmete kustutamise kohustus ja millal see tekib?

1.8 Vastutus kohustuste rikkumise eest

1.9 Iseseisev töö

Kokku:                                                                                                                        9 ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 1 päevane koolitus.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 7 ak.t , sh iseseisev töö on 2 ak.tundi.

 7. Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Koolituse lõpetanu on teadlik andmekaitse nõuetest.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

 • Koolituse toimumise aadressid on:

— vastavalt koolitaja nõudmisele

— Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

— Tallinna Õpetajate Maja, Rajekoja plats 14

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.